Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1453 TREE - Truy vấn trên cây 8 25 32.00%
1452 SUPERSEQ 5 10 50.00%
1451 KDIV - Chia hết 6 11 54.55%
1450 FRIENDS - Thăm bạn 20 216 9.26%
1449 QSEQ - Truy vấn trên dãy 11 59 18.64%
1448 CANDY - Chia kẹo 23 42 54.76%
1447 ROADS - Đường hoa 11 38 28.95%
1446 PRODUCT - Tích lớn nhất 12 76 15.79%
1445 SUBPERMUTE - Hoán vị thứ tự từ điển nhỏ nhất 19 43 44.19%
1444 SQUARE - Tìm hình vuông 11 47 23.40%
1443 BOWLING 8 40 20.00%
1442 STEP - Điệu nhảy 11 37 29.73%
1441 FENCE - Xây rào 6 8 75.00%
1440 FISHPOOL - Cá lớn nuốt cá bé 7 10 70.00%
1439 SURGERY - Phụ mổ 0 9 0.00%
1438 NASA - Kế hoạch phóng tàu vũ trụ 11 25 44.00%
1437 PROTEST - Bò biểu tình 20 79 25.32%
1436 LINEUP - Chụp ảnh bò 5 14 35.71%
1435 FPOT - Chậu hoa 0 2 0.00%
1434 IDEAL - ĐƯỜNG ĐI LÝ TƯỞNG 3 7 42.86%
1433 PATHS - Đường đi 4 116 3.45%
1432 CENTRE - TRUNG TÂM KINH TẾ 4 27 14.81%
1431 AMT - Trộm ATM 26 153 16.99%
1430 RELOCATE - TÁI ĐỊNH CƯ 3 13 23.08%
1429 PATROL - Tuần tra 0 4 0.00%