Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1451 KDIV - Chia hết 6 11 54.55%
1450 FRIENDS - Thăm bạn 20 216 9.26%
1449 QSEQ - Truy vấn trên dãy 11 59 18.64%
1448 CANDY - Chia kẹo 23 45 51.11%
1447 ROADS - Đường hoa 11 38 28.95%
1446 PRODUCT - Tích lớn nhất 12 76 15.79%
1445 SUBPERMUTE - Hoán vị thứ tự từ điển nhỏ nhất 19 43 44.19%
1444 SQUARE - Tìm hình vuông 11 47 23.40%
1443 BOWLING 8 42 19.05%
1442 STEP - Điệu nhảy 11 37 29.73%
1441 FENCE - Xây rào 6 8 75.00%
1440 FISHPOOL - Cá lớn nuốt cá bé 7 10 70.00%
1439 SURGERY - Phụ mổ 0 7 0.00%
1438 NASA - Kế hoạch phóng tàu vũ trụ 15 36 41.67%
1437 PROTEST - Bò biểu tình 20 91 21.98%
1436 LINEUP - Chụp ảnh bò 5 16 31.25%
1435 FPOT - Chậu hoa 0.00%
1434 IDEAL - ĐƯỜNG ĐI LÝ TƯỞNG 3 7 42.86%
1433 PATHS - Đường đi 4 116 3.45%
1432 CENTRE - TRUNG TÂM KINH TẾ 4 20 20.00%
1431 AMT - Trộm ATM 26 160 16.25%
1430 RELOCATE - TÁI ĐỊNH CƯ 3 13 23.08%
1429 PATROL - Tuần tra 0 2 0.00%
1428 BACKUP - Sao lưu dữ liệu 0.00%
1427 FLOW - Luồng cực đại trên mạng 2 14 14.29%