Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
844 SUMSEQ0 - Đoạn con tổng bằng không 95 527 18.03%
845 NOST - Không segment tree 0 1 0.00%
846 NOST2 - Không Binary index tree 4 6 66.67%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 45 210 21.43%
848 SALEOFF - Khuyến mại 12 23 52.17%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 32 54 59.26%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 17 24 70.83%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 17 27 62.96%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 15 19 78.95%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 8 15 53.33%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 13 21 61.90%
855 COLORING - Tô màu cho cây 6 9 66.67%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 6 10 60.00%
857 JUMPING - Khỉ con học nhảy 7 15 46.67%
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 2 15 13.33%
859 COOKIES - Bánh quy 0.00%
860 SUMMIT - Hội nghị Mỹ - Triều lần 4 0.00%
861 SUMMAX5 - Tổng trên cây 5 0.00%
862 DISTANCE - Khoảng cách 0 4 0.00%
863 SUMTREE - Tổng trên cây 2 13 15.38%
865 LCA - Cha chung gần nhất 32 49 65.31%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 6 21 28.57%
867 SUM3 - Thay đổi trọng số đỉnh 1 1 100.00%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 22 104 21.15%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 7 29 24.14%