Tên đăng nhập

HIROTO

Họ và tên

Le Hoang Minh

Email

lhminh2006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-06 0:51:45

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500