Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#115032 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 453 ms 4988 K C++ / 3 K meow 2023-01-05 11:01:09
#125237 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 864 ms 44964 K C++ 17 (Clang) / 2 K Bùi Nguyên Phúc 2024-01-17 5:56:02
#44984 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 540 ms 7060 K C++ 14 / 2 K Con Vịt Kutee 2021-08-23 7:55:45
#128249 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 562 ms 6140 K C++ 17 / 2 K Khôi Nguyên 2024-01-27 3:26:18
#30695 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 564 ms 6272 K C++ / 2 K Nguyễn Hà Nam Trân 2021-03-12 8:39:06
#145128 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 543 ms 6244 K C++ 17 / 2 K Mới tập code :>> 2024-04-11 15:37:55
#72224 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 455 ms 3472 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:32:50
#56255 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 419 ms 3592 K C++ 17 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2021-11-09 2:56:39
#56229 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 536 ms 9572 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2021-11-09 2:06:59
#1722 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 437 ms 4176 K C++ 11 / 2 K Lê Công Bách 2019-12-24 8:21:35
#151808 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 1819 ms 7452 K C++ 17 / 2 K vu chi 2024-05-23 11:18:38
#30871 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 505 ms 5232 K C++ 11 / 1 K NTG 2021-03-12 9:41:16
#142045 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 384 ms 2672 K C++ 17 / 1 K Quốc Hưng 2024-03-20 2:26:53
#119168 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 1776 ms 8856 K C++ 14 / 1 K Võ Đăng Tuệ 2023-12-22 8:56:19
#119438 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 520 ms 11256 K C++ 14 / 1 K metterant 2023-12-22 15:36:47
#92022 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 442 ms 2808 K C++ 11 / 1 K hm123 2022-09-18 12:54:06
#90906 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 475 ms 2872 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Việt Thắng 2022-09-02 0:48:50
#108812 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 504 ms 6516 K C++ 17 / 1 K hello1234 2022-12-07 20:55:40


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: