Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#1722 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 437 ms 4176 K C++ 11 / 2 K Lê Công Bách 2019-12-24 8:21:35
#30694 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 609 ms 6268 K C++ / 2 K Nguyễn Hà Nam Trân 2021-03-12 8:36:58
#30871 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 505 ms 5232 K C++ 11 / 1 K NTG 2021-03-12 9:41:16
#44984 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 540 ms 7060 K C++ 14 / 2 K Con Vịt Kutee 2021-08-23 7:55:45
#56229 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 536 ms 9572 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2021-11-09 2:06:59
#56255 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 419 ms 3592 K C++ 17 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2021-11-09 2:56:39
#72224 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 455 ms 3472 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:32:50
#90906 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 475 ms 2872 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Việt Thắng 2022-09-02 0:48:50
#90920 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 448 ms 2904 K C++ 11 / 1 K hm123 2022-09-02 4:59:00
#108812 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 504 ms 6516 K C++ 17 / 1 K hello1234 2022-12-07 20:55:40
#115032 #1086. SHORTEST - Đường đi ngắn nhì Accepted 100 453 ms 4988 K C++ / 3 K Meow 2023-01-05 11:01:09


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: