Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#108941 #5049. KHAMBENH - Khám bệnh Accepted 100 55 ms 388 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2022-12-08 3:50:26
#108988 #5049. KHAMBENH - Khám bệnh Accepted 100 55 ms 484 K C++ / 795 B Đặng Châu Anh 2022-12-08 4:08:13
#108951 #5049. KHAMBENH - Khám bệnh Accepted 100 56 ms 388 K C++ 14 / 729 B Lường Ngọc An 2022-12-08 3:52:36
#108982 #5049. KHAMBENH - Khám bệnh Accepted 100 57 ms 484 K C++ 17 / 573 B Nguyễn Quốc Việt 2022-12-08 4:04:05
#108978 #5049. KHAMBENH - Khám bệnh Accepted 100 57 ms 384 K C++ 14 / 626 B Đỗ Hải Lâm 2022-12-08 4:02:14
#108942 #5049. KHAMBENH - Khám bệnh Accepted 100 60 ms 388 K C++ 17 / 682 B Phùng Nhật Minh 2022-12-08 3:50:27
#108952 #5049. KHAMBENH - Khám bệnh Accepted 100 60 ms 480 K C++ 17 / 628 B Nguyễn Duy Anh 2022-12-08 3:52:37
#108943 #5049. KHAMBENH - Khám bệnh Accepted 100 62 ms 448 K C++ 17 / 589 B Phạm Thanh Lam 2022-12-08 3:50:36
#108741 #5049. KHAMBENH - Khám bệnh Accepted 100 62 ms 388 K C++ 17 / 841 B Vũ Trần Lâm 2022-12-07 15:38:10
#108964 #5049. KHAMBENH - Khám bệnh Accepted 100 62 ms 468 K C++ 14 / 784 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-12-08 3:55:11
#108655 #5049. KHAMBENH - Khám bệnh Accepted 100 62 ms 496 K C++ / 813 B Bùi Tiến Đoi 2022-12-07 11:54:02
#143571 #5049. KHAMBENH - Khám bệnh Accepted 100 62 ms 484 K C++ 17 / 656 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-03-31 5:00:56
#108935 #5049. KHAMBENH - Khám bệnh Accepted 100 67 ms 436 K C++ 17 / 657 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-12-08 3:47:55
#108984 #5049. KHAMBENH - Khám bệnh Accepted 100 72 ms 388 K C++ 17 / 632 B Nguyễn Tiến Đạt 2022-12-08 4:05:52


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: