Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#54007 #511. ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất Accepted 100 2119 ms 35708 K C++ / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-10-30 8:29:03
#156360 #511. ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất Accepted 100 2583 ms 41148 K C++ 17 / 2 K Duonggsimp 2024-07-04 14:39:32
#94789 #511. ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất Accepted 100 2745 ms 37328 K C++ 14 / 2 K Lê Lâm 2022-10-15 14:12:55
#139454 #511. ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất Accepted 100 2113 ms 35708 K C++ 17 / 2 K Quốc Hưng 2024-03-08 16:27:03
#85932 #511. ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất Accepted 100 2074 ms 35684 K C++ 17 (Clang) / 2 K cacssac 2022-06-17 19:04:25
#147678 #511. ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất Accepted 100 1813 ms 37204 K C++ 14 / 2 K re_fi 2024-05-01 9:37:45
#149121 #511. ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất Accepted 100 1909 ms 20836 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-05-08 2:01:34
#138527 #511. ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất Accepted 100 3171 ms 141336 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Song Đức 2024-03-05 9:43:53
#52665 #511. ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất Accepted 100 2043 ms 21068 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2021-10-22 9:07:23
#121067 #511. ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất Accepted 100 2246 ms 20832 K C++ 17 / 2 K Cơm Sườn Quận 7 2023-12-29 10:29:54
#52669 #511. ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất Accepted 100 2331 ms 67124 K C++ 17 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2021-10-22 9:17:15
#139893 #511. ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất Accepted 100 2495 ms 35704 K C++ 14 / 2 K Võ Đăng Tuệ 2024-03-11 3:22:40
#156734 #511. ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất Accepted 100 2200 ms 24708 K C++ 17 / 2 K Phan Quốc Triệu 2024-07-16 2:51:57
#139826 #511. ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất Accepted 100 2206 ms 12584 K C++ 14 / 2 K Jack 2024-03-11 1:14:27
#100167 #511. ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất Accepted 100 2037 ms 35788 K C++ 17 / 2 K 11111111 2022-11-09 15:26:55
#57541 #511. ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất Accepted 100 2057 ms 20812 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2021-11-15 11:46:28
#71864 #511. ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất Accepted 100 2077 ms 21032 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:06:56
#88280 #511. ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất Accepted 100 1697 ms 35560 K C++ 11 (NOI) / 2 K Durex+_+ 2022-07-25 4:51:53
#96805 #511. ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất Accepted 100 2226 ms 35688 K C++ 14 / 3 K Trần Hữu Bách 2022-10-26 15:42:48
#88056 #511. ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất Accepted 100 2267 ms 35692 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Thế Minh 2022-07-22 13:55:02
#147048 #511. ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất Accepted 100 2255 ms 35684 K C++ 11 / 3 K Ngoc 2024-04-24 13:13:10
#98938 #511. ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất Accepted 100 1840 ms 20840 K C++ 17 / 4 K Vũ Giang 2022-11-05 15:21:04


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: