Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#134584 #5145. BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng Accepted 100 42 ms 1680 K C++ 11 (NOI) / 2 K Durex+_+ 2024-02-19 9:17:10
#123335 #5145. BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng Accepted 100 120 ms 1020 K C++ 17 / 2 K Phạm Thanh Lam 2024-01-10 0:54:12
#125268 #5145. BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng Accepted 100 122 ms 1740 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Duy Anh 2024-01-17 9:18:35
#131049 #5145. BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng Accepted 100 122 ms 1136 K C++ 17 / 1 K Trần Cao Quý 2024-02-07 11:58:59
#140441 #5145. BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng Accepted 100 124 ms 3280 K C++ 17 (Clang) / 1 K Vũ Nguyễn Bảo Anh 2024-03-12 1:43:44
#140520 #5145. BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng Accepted 100 125 ms 3300 K C++ 17 / 1 K Phùng Nhật Minh 2024-03-12 7:59:44
#141133 #5145. BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng Accepted 100 125 ms 3300 K C++ 14 / 1 K Đinh Trần Anh Đức 2024-03-14 2:02:41
#123402 #5145. BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng Accepted 100 126 ms 3380 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Mạnh Dũng 2024-01-10 1:07:03
#127059 #5145. BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng Accepted 100 129 ms 1136 K C++ 17 / 1 K Cơm Sườn Quận 7 2024-01-23 13:27:48
#131622 #5145. BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng Accepted 100 129 ms 1088 K C++ 17 / 2 K Tập code 2024-02-12 17:54:06
#131924 #5145. BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng Accepted 100 132 ms 1744 K C++ 17 / 1 K test 2024-02-15 2:32:08
#143990 #5145. BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng Accepted 100 140 ms 3392 K C++ 14 / 1 K re_fi 2024-04-02 15:12:01
#140565 #5145. BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng Accepted 100 188 ms 14980 K C++ 17 (Clang) / 2 K Nguyễn Viết Thông 2024-03-12 9:54:40
#146809 #5145. BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng Accepted 100 447 ms 1788 K C++ 14 / 3 K 🔎->🌎->🌐->💻=>🐱‍💻 2024-04-22 13:25:52
#133042 #5145. BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng Accepted 100 452 ms 1748 K C++ 17 / 1 K Nongg 2024-02-16 10:39:20
#149547 #5145. BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng Accepted 100 465 ms 1756 K C++ 14 / 3 K V A 2024-05-11 1:42:32
#138674 #5145. BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng Accepted 100 475 ms 1788 K C++ 17 / 1 K HÀ CHÍ Thanh 2024-03-06 6:45:03
#150762 #5145. BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng Accepted 100 531 ms 4444 K C++ 17 / 1 K Trương Nguyễn Duy 2024-05-17 13:25:36
#142115 #5145. BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng Accepted 100 1054 ms 119256 K C++ / 1 K le dai loi 2024-03-20 9:05:02
#122934 #5145. BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng Accepted 100 1628 ms 30540 K Python 3 / 617 B Trùm CUỐI 2024-01-08 21:02:07
#125112 #5145. BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng Accepted 100 1790 ms 37700 K Python 3 / 987 B Đặng Đình Minh 2024-01-17 2:33:33
#145352 #5145. BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng Accepted 100 1838 ms 46976 K Python 3 / 2 K lê thành đạt 2024-04-13 7:25:03


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: