Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#92475 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 1412 ms 4440 K C++ / 2 K Nguyễn Gia Bảo 2022-09-24 11:11:52
#9091 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 498 ms 6396 K C++ 14 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-04 3:59:45
#42616 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 492 ms 2540 K C++ / 1 K always tle 2021-07-19 9:37:31
#74842 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 490 ms 3404 K C++ 17 / 2 K Quốc Khánh 2022-02-21 8:40:07
#56213 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 484 ms 3752 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2021-11-09 1:40:09
#56215 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 465 ms 3572 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Thu Hà 2021-11-09 1:41:55
#56214 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 465 ms 3592 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-09 1:40:42
#82726 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 461 ms 4488 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Ngọc Hưng 2022-05-01 17:59:41
#42297 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 456 ms 6856 K C++ 17 / 3 K MeowT.dev 2021-07-12 22:49:32
#69378 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 453 ms 2388 K C++ 11 / 2 K Trương Tuấn Tú 2022-01-15 6:59:52
#82649 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 449 ms 5228 K C++ 17 / 2 K Nguễn Minh Nhật 2022-04-30 3:32:56
#92213 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 448 ms 4432 K C++ / 1 K Ung Khuyến 2022-09-20 13:55:25
#9080 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 445 ms 6388 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-04 1:20:29
#44267 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 438 ms 3404 K C++ 11 (NOI) / 8 K Durex-_- 2021-08-16 16:28:02
#42249 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 429 ms 3504 K C++ 14 / 2 K Ung Tuấn Lĩnh 2021-07-12 13:23:04
#57544 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 427 ms 3640 K C++ / 2 K hihihi1 2021-11-15 11:47:48
#71888 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 426 ms 3696 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:14:11


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: