Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#92213 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 448 ms 4432 K C++ / 1 K Ung Khuyến 2022-09-20 13:55:25
#143340 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 437 ms 3564 K C++ 17 / 1 K Phạm Thanh Lam 2023-07-20 7:18:13
#143336 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 455 ms 3956 K C++ 17 / 1 K Ninh Anh Vũ 2023-07-20 7:15:06
#87673 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 442 ms 4464 K C++ 17 / 1 K Nguễn Minh Nhật 2022-07-16 9:16:54
#42616 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 492 ms 2540 K C++ / 1 K always tle 2021-07-19 9:37:31
#100094 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 678 ms 2388 K C++ 17 / 1 K asd12r21re11231123 2022-11-09 8:55:52
#104708 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 463 ms 5208 K C++ 17 / 1 K Vũ Đức Huy 2022-11-24 8:45:36
#126188 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 450 ms 2524 K C++ 17 / 1 K Fan MU 2023-03-12 5:02:15
#141693 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 432 ms 4484 K C++ 17 / 1 K buon_choi96 2023-07-04 15:43:28
#141794 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 454 ms 4464 K C++ 11 (Clang) / 1 K Fan Lyde CLC 2023-07-05 10:34:53
#9144 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 457 ms 2440 K C++ 14 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-05 7:38:50
#104007 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 644 ms 4488 K C++ 11 (Clang) / 1 K Phan Thien Hue 2022-11-23 9:01:05
#143343 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 451 ms 3796 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Duy Anh 2023-07-20 7:20:34
#9149 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 482 ms 3668 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2020-10-05 7:49:37
#143351 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 436 ms 3700 K C++ 17 / 1 K Đặng Huyền Trân 2023-07-20 7:32:02
#143337 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 437 ms 3652 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Quốc Việt 2023-07-20 7:17:32
#56214 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 465 ms 3592 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-09 1:40:42
#56215 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 465 ms 3572 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Thu Hà 2021-11-09 1:41:55
#92475 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 1412 ms 4440 K C++ / 2 K Nguyễn Gia Bảo 2022-09-24 11:11:52
#96551 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 675 ms 2420 K C++ 17 / 2 K Tạ Quang Kiên 2022-10-23 9:36:23
#42249 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 429 ms 3504 K C++ 14 / 2 K Ung Tuấn Lĩnh 2021-07-12 13:23:04
#57544 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 427 ms 3640 K C++ / 2 K hihihi1 2021-11-15 11:47:48
#71888 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 426 ms 3696 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:14:11
#74842 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 490 ms 3404 K C++ 17 / 2 K Quốc Khánh 2022-02-21 8:40:07
#69378 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 453 ms 2388 K C++ 11 / 2 K Trương Tuấn Tú 2022-01-15 6:59:52
#9080 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 445 ms 6388 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-04 1:20:29
#82727 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 437 ms 2452 K C++ 17 / 2 K nnhzzz 2022-05-01 18:00:09
#42297 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 456 ms 6856 K C++ 17 / 3 K MeowT.dev 2021-07-12 22:49:32
#86740 #523. QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn Accepted 100 224 ms 3432 K C++ 11 (NOI) / 5 K Durex+_+ 2022-07-03 14:19:21


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: