Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#35689 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 37 ms 352 K C++ 17 / 10 K vuvanhung 2021-04-23 17:42:25
#111313 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 410 ms 512 K C++ / 4 K Nguyễn Quốc Black 2022-12-18 2:53:31
#63616 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 28 ms 412 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-16 3:59:39
#97122 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 846 ms 996 K C++ 17 / 3 K Hoàng Anh Minh 2022-10-31 1:41:41
#36264 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 31 ms 404 K C++ 17 / 2 K Durex+_+ 2021-05-03 11:49:46
#97137 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 177 ms 512 K C++ / 2 K tran dinh the anh 2022-10-31 2:16:24
#31140 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 153 ms 452 K Pascal / 1 K mr_coder 2021-03-13 18:28:44
#27051 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 383 ms 11264 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-31 5:29:16
#69343 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 175 ms 508 K C++ 17 / 1 K Lê Văn Trường 2022-01-15 1:39:11
#77963 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 31 ms 528 K C++ 17 / 1 K Phan Huy Khang 2022-03-19 2:58:01
#85573 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 24 ms 380 K C++ 17 (Clang) / 1 K Nguyễn Minh Chí 2022-06-12 9:25:14
#24684 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 413 ms 21212 K Python 3 / 375 B truongjr 2021-01-02 13:48:02
#135573 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 35 ms 344 K C++ 17 / 369 B Fan MU 2023-04-26 11:52:58
#75711 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 35 ms 348 K C++ / 369 B Nguyễn Gia Bảo 2022-02-26 8:49:42
#43915 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 40 ms 556 K C++ / 369 B Trần Tuấn Kiệt 2021-08-12 14:54:54
#74048 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 33 ms 344 K C++ 14 / 369 B hihihi1 2022-02-18 3:53:47
#43388 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 29 ms 352 K C++ 17 / 369 B Lewjxz 2021-08-06 16:55:01
#28410 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 31 ms 352 K C++ 17 / 349 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-23 10:47:31
#65520 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 32 ms 400 K C++ 17 / 319 B Đỗ Phú 2021-12-20 8:44:39
#44056 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 462 ms 21208 K Python 3 / 188 B ra 2021-08-14 10:50:19
#21584 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 422 ms 21196 K Python 3 / 188 B Trùm CUỐI 2020-12-14 1:25:46


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: