Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#45557 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 33 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 420 B Durex+_+ 2021-08-26 16:37:20
#75712 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 39 ms 340 K C++ / 369 B Nguyễn Gia Bảo 2022-02-26 8:50:16
#74048 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 33 ms 344 K C++ 14 / 369 B hihihi1 2022-02-18 3:53:47
#35689 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 37 ms 352 K C++ 17 / 10 K vuvanhung 2021-04-23 17:42:25
#28410 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 31 ms 352 K C++ 17 / 349 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-23 10:47:31
#43388 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 29 ms 352 K C++ 17 / 369 B Lewjxz 2021-08-06 16:55:01
#123745 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 32 ms 380 K C++ 14 / 1 K Phạm Thế Phong 2024-01-10 21:06:23
#85573 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 24 ms 380 K C++ 17 (Clang) / 1 K Nguyễn Minh Chí 2022-06-12 9:25:14
#65520 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 32 ms 400 K C++ 17 / 319 B Đỗ Phú 2021-12-20 8:44:39
#63616 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 28 ms 412 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-16 3:59:39
#31140 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 153 ms 452 K Pascal / 1 K mr_coder 2021-03-13 18:28:44
#136321 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 39 ms 456 K C++ 17 (Clang) / 347 B NGUYỄN HUỲNH ĐĂNG DƯƠNG 2024-02-22 16:05:41
#145901 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 79 ms 460 K C++ 17 / 2 K Truong Van Hoang 2024-04-15 9:57:10
#69343 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 175 ms 508 K C++ 17 / 1 K Lê Văn Trường 2022-01-15 1:39:11
#111313 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 410 ms 512 K C++ / 4 K Nguyễn Quốc Black 2022-12-18 2:53:31
#97137 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 177 ms 512 K C++ / 2 K tran dinh the anh 2022-10-31 2:16:24
#77963 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 31 ms 528 K C++ 17 / 1 K Phan Huy Khang 2022-03-19 2:58:01
#43915 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 40 ms 556 K C++ / 369 B Trần Tuấn Kiệt 2021-08-12 14:54:54
#97122 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 846 ms 996 K C++ 17 / 3 K Hoàng Anh Minh 2022-10-31 1:41:41
#27051 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 383 ms 11264 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-31 5:29:16
#21584 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 422 ms 21196 K Python 3 / 188 B Trùm CUỐI 2020-12-14 1:25:46
#44056 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 462 ms 21208 K Python 3 / 188 B ra 2021-08-14 10:50:19
#24684 #701. CD2B10 - Đếm số Fibonacci Accepted 100 413 ms 21212 K Python 3 / 375 B truongjr 2021-01-02 13:48:02


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: