Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#60705 #803. FAIR - Hội chợ Accepted 100 4150 ms 8612 K C++ 14 / 1 K THD 2021-12-02 15:05:07
#71935 #803. FAIR - Hội chợ Accepted 100 4084 ms 8656 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:25:19
#8855 #803. FAIR - Hội chợ Accepted 100 3655 ms 108504 K C++ 14 / 2 K Tạ Hoàng Quân 2020-09-29 2:16:17
#131400 #803. FAIR - Hội chợ Accepted 100 2859 ms 8164 K C++ 17 / 1 K Nghiêm Đình An 2024-02-10 14:27:24
#32183 #803. FAIR - Hội chợ Accepted 100 2787 ms 90592 K C++ 11 / 2 K anh khoa 2021-03-23 8:23:49
#47715 #803. FAIR - Hội chợ Accepted 100 2513 ms 106068 K C++ / 2 K Đào Đức 2021-09-14 5:51:41
#112976 #803. FAIR - Hội chợ Accepted 100 2040 ms 70876 K C++ 17 / 5 K Lê Nguyễn Anh Khoa 2022-12-22 8:51:37
#8877 #803. FAIR - Hội chợ Accepted 100 1479 ms 31996 K Pascal / 3 K Nguyễn Vương Quang 2020-09-29 7:25:53
#39261 #803. FAIR - Hội chợ Accepted 100 1410 ms 9280 K C++ 17 / 2 K Trần Cẩm Nguyên 2021-06-19 16:31:17
#144107 #803. FAIR - Hội chợ Accepted 100 1372 ms 9212 K C++ 11 / 2 K Duonggsimp 2024-04-03 13:36:26
#137829 #803. FAIR - Hội chợ Accepted 100 1363 ms 9272 K C++ 17 / 3 K Tập code 2024-02-29 6:19:52
#86180 #803. FAIR - Hội chợ Accepted 100 1356 ms 8320 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Thanh Tùng 2022-06-21 2:14:20
#86261 #803. FAIR - Hội chợ Accepted 100 1340 ms 8276 K C++ 17 / 2 K Lê Tùng Lâm 2022-06-22 3:09:47
#85989 #803. FAIR - Hội chợ Accepted 100 1334 ms 8188 K C++ 17 / 2 K Persia 2022-06-18 4:38:36
#86138 #803. FAIR - Hội chợ Accepted 100 1318 ms 8396 K C++ 17 / 2 K meow 2022-06-20 9:14:15
#112995 #803. FAIR - Hội chợ Accepted 100 1289 ms 10720 K C++ 14 / 3 K Cho_xin_code 2022-12-22 11:07:26
#8854 #803. FAIR - Hội chợ Accepted 100 1286 ms 16112 K C++ / 1 K Uah Hnaht 2020-09-29 2:16:10
#5962 #803. FAIR - Hội chợ Accepted 100 1263 ms 75928 K C++ 14 / 2 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-04-19 8:08:21
#86028 #803. FAIR - Hội chợ Accepted 100 1079 ms 17100 K C++ 14 / 1 K always tle 2022-06-19 10:25:27
#142831 #803. FAIR - Hội chợ Accepted 100 1021 ms 9340 K C++ 17 / 1 K Quốc Hưng 2024-03-24 5:13:16
#112971 #803. FAIR - Hội chợ Accepted 100 966 ms 8320 K C++ 17 / 3 K ccccc 2022-12-22 8:46:14
#75228 #803. FAIR - Hội chợ Accepted 100 836 ms 16852 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2022-02-24 3:51:34
#154358 #803. FAIR - Hội chợ Accepted 100 815 ms 16848 K C++ 17 / 2 K 11111111 2024-06-13 7:49:48
#49734 #803. FAIR - Hội chợ Accepted 100 797 ms 16852 K C++ 17 / 1 K Lomdom_coder 2021-10-03 4:40:17
#34218 #803. FAIR - Hội chợ Accepted 100 784 ms 16332 K C++ 11 / 2 K Đặng Tiến Dũng 2021-04-12 8:50:29


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: