Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1309 SUBNUMS - Tổng các số con 7 9 77.78%
1310 TRANSPOR - Vận tải 10 34 29.41%
1311 CDEROAD - Giao thông 5 22 22.73%
1312 SEQ 10 29 34.48%
1313 GRAPH 10 18 55.56%
1314 INFORNO 0 7 0.00%
1315 STATUES - Bán tượng 7 10 70.00%
1316 SSEQSTRS - Chọn tên 3 8 37.50%
1317 BRACKVAL - Giá trị biểu thức ngoặc 9 27 33.33%
1318 TREEREBLD - Sửa cây 2 3 66.67%
1319 BOARD 6 12 50.00%
1320 STOVE 1 3 33.33%
1321 CARPET 2 10 20.00%
1322 RCOVER - Phần bị phủ 4 12 33.33%
1323 NUMLOCK - Khóa số 4 17 23.53%
1324 BUS - Đón nhân viên 4 13 30.77%
1325 SPLITSEQ - Chia dãy 11 33 33.33%
1326 LIVE - Truyền hình trực tiếp 3 5 60.00%
1327 SEQM - Dãy tăng M 0 13 0.00%
1328 DOMINO - Domino 9 16 56.25%
1329 CARD - Tráo bài 0 4 0.00%
1330 RANKING - Xếp hạng 0 3 0.00%
1331 INCSEQ - Số dãy con 2 3 66.67%
1332 DIFFUSE - Truyền tin 0 6 0.00%
1333 CHANGE2D - Biến đổi 2D 4 6 66.67%