Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 145 590 24.58%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 182 470 38.72%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 89 232 38.36%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 175 391 44.76%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 118 267 44.19%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 101 281 35.94%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 130 584 22.26%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 101 249 40.56%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 191 524 36.45%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 247 546 45.24%
696 SUMDIV - Tổng ước 74 282 26.24%