Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
325 MK33SQRT – Căn bậc hai 64 112 57.14%
326 MK34SQRT – Căn bậc hai (2) 51 149 34.23%
327 MK35SQRT – Căn bậc hai (3) 48 71 67.61%
328 MK41PHANSO – Liên phân số 47 80 58.75%
329 MK42SUM – Số số hạng 37 93 39.78%
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 144 242 59.50%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 90 190 47.37%
333 MK121AMS – Số Amstrong 11 28 39.29%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 169 247 68.42%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 162 322 50.31%
336 DKSOPALIN1 – Số PALINDROM version 1 69 128 53.91%
337 DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 30 122 24.59%
338 DKSODEP – Số đẹp 63 146 43.15%
340 DKDIGINUM2 – Xếp số bằng que diêm version 2 17 39 43.59%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 85 255 33.33%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 82 208 39.42%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 73 128 57.03%
344 HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân 56 107 52.34%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 68 125 54.40%
346 HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân 51 109 46.79%
347 BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 60 92 65.22%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 64 217 29.49%
349 MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất 48 105 45.71%
350 MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất 51 151 33.77%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 96 246 39.02%