Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
863 SUMTREE - Tổng trên cây 2 13 15.38%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 238 514 46.30%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%
890 TRAFFIC - Giao thông 3 4 75.00%
624 TREE 8 17 47.06%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 19 33 57.58%
692 XUCXAC 15 31 48.39%
577 ZAM - Kén chồng 39 95 41.05%