Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2214 NICE 0 2 0.00%
1191 ANALYSE - Phân tích số 0 0 -
2217 BDT 0 3 0.00%
2218 HANOI 0 2 0.00%
2221 TINHTONG 0 2 0.00%
2222 TRANSLATE 0 3 0.00%
2223 ALBINUTA 0 2 0.00%
2224 BARONS 0 7 0.00%
2225 CACTUS 0 4 0.00%
2226 SORTING 0 21 0.00%
691 PATROL2 - Tuần tra 2 0 13 0.00%
2227 XOR 0 3 0.00%
2231 MAXSUM 0 4 0.00%
2234 CAB 0 2 0.00%
2235 CHUBACSI 0 5 0.00%
2237 MEDICINE 0 3 0.00%
2238 CONVEX 0 2 0.00%
2239 ENCLOSURE 0 3 0.00%
1474 FAIRGAME 0 13 0.00%
2242 WINDOWS 0 3 0.00%
2243 FOREVER 0 6 0.00%
2244 GUIDE 0 2 0.00%
2245 KINVER 0 2 0.00%
2246 REVIEW 0 3 0.00%
2247 ASSEMBLE 0 2 0.00%