Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2189 TWODOGS 0 3 0.00%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 9 0.00%
1166 SIGNAL - Tín hiệu và hệ thống 0 7 0.00%
2190 WORKSTATION 0 3 0.00%
2191 BLOCKGAME 0 5 0.00%
1168 HSGS - Trồng cây 0 5 0.00%
2192 CATDOG 0 3 0.00%
1169 ANCTEXT - Văn tự cổ 0 7 0.00%
2193 HILBERT 0 2 0.00%
1170 RAILWAY - Đám cưới tại Bắc Ninh 0 7 0.00%
2194 HOLE 0 2 0.00%
1171 CHOCOLATE - CHOCO JERRY 0 8 0.00%
2195 MILLIONAIRE 0 2 0.00%
1172 TIGERSUGAR2 - Lại sữa tươi đường hổ 0 8 0.00%
1428 BACKUP - Sao lưu dữ liệu 0 2 0.00%
2196 SOF 0 2 0.00%
1429 PATROL - Tuần tra 0 4 0.00%
2197 BAKING 0 2 0.00%
2198 GEESE 0 2 0.00%
2199 MARATHON 0 2 0.00%
2200 SANDWICH 0 2 0.00%
2201 WIZARDS 0 2 0.00%
1178 TWOROBOT - Hai robot 0 3 0.00%
2202 COVERING 0 2 0.00%
1179 FIVES - Bộ năm số 0 3 0.00%