Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2191 BLOCKGAME 0 0 -
2192 CATDOG 0 0 -
2193 HILBERT 0 0 -
2194 HOLE 0 0 -
2195 MILLIONAIRE 0 0 -
2196 SOF 0 0 -
2197 BAKING 0 0 -
2198 GEESE 0 0 -
2199 MARATHON 0 0 -
2200 SANDWICH 0 0 -
2201 WIZARDS 0 0 -
1178 TWOROBOT - Hai robot 0 0 -
2202 COVERING 0 0 -
1179 FIVES - Bộ năm số 0 0 -
2203 FUNCTION 0 0 -
2204 SHPROB 0 0 -
669 AURORA 0 0 -
1185 GUARDS - Bảo vệ 0 0 -
2211 DWARVES 0 0 -
2212 ROCKGAME 0 0 -
2213 BELAMTOAN 0 0 -
2214 NICE 0 0 -
1191 ANALYSE - Phân tích số 0 0 -
2217 BDT 0 0 -
2218 HANOI 0 0 -