Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2252 ICAR 0 3 0.00%
2253 NANTIPRIME 0 3 0.00%
2255 NLINEUP 0 3 0.00%
2256 NRACE 0 3 0.00%
2257 COUNTINGTREE 0 3 0.00%
1490 EZGAME - Game nó lại là quá dễ 0 3 0.00%
2260 KSMALLESTSUMS 0 3 0.00%
2262 FROGJUMPS 0 3 0.00%
2263 LUCKYNUM 0 3 0.00%
2268 INSERTAR 0 3 0.00%
2270 BIMAT 0 3 0.00%
2272 NUMBERS 0 3 0.00%
1261 GAME 1 3 33.33%
2290 SEQUENCES 0 3 0.00%
1523 EQUAKE - Động đất 0 3 0.00%
1526 TICKETS - Carnival Tickets 1 3 33.33%
2039 BILA 3 3 100.00%
2299 TRETRAU 0 3 0.00%
2044 GAME - Trò chơi với dãy số 1 3 33.33%
1533 VISION - Vision Program 2 3 66.67%
2301 MATRIX 2 3 66.67%
1534 WALK - Sky Walking 1 3 33.33%
2047 TIMER - Đồng hồ 0 3 0.00%
2304 SILKROAD 0 2 0.00%
1282 FLIP - Đảo bit 2 2 100.00%