Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 78 266 29.32%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 118 267 44.19%
196 FRACTION - Số chữ số thập phân 106 268 39.55%
1470 GENTEST - Sinh dữ liệu kiểm thử 28 271 10.33%
680 SUBSTR – Khớp xâu 88 274 32.12%
195 BEAUTIFUL - Đảo ngược số 155 274 56.57%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 122 276 44.20%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 74 276 26.81%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 57 278 20.50%
594 SCHOOL - Đường đến trường 72 279 25.81%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 101 281 35.94%
696 SUMDIV - Tổng ước 74 282 26.24%
191 CASTING - Chọn vai 103 283 36.40%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 97 283 34.28%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 84 284 29.58%
1253 CNTSEQ - Số lượng dãy con 37 285 12.98%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 132 289 45.67%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 65 294 22.11%
396 BTCANDY - Chia kẹo 147 294 50.00%
256 TBC - Dãy số 70 295 23.73%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 135 297 45.45%
212 SHISHO - Biển số nguyên tố 127 297 42.76%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 76 298 25.50%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 193 299 64.55%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 159 301 52.82%