Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2327 LIS 3 9 33.33%
2328 MULDIGITS 2 8 25.00%
2329 FLIPROW 5 25 20.00%
2330 PURPLE 2 5 40.00%
2331 SEGMENT 2 16 12.50%
2332 VALUESTR 2 6 33.33%
2333 BEAUTARR 17 59 28.81%
2334 CHAMPION 12 25 48.00%
2335 GOODARR 11 57 19.30%
2336 GRIDCOLOR 5 25 20.00%
2337 HAIQUA 6 17 35.29%
2338 NINJASET 5 12 41.67%
2339 STDECOMP 0 25 0.00%
2340 TREETRIP 2 20 10.00%
2341 CONSEQ 4 20 20.00%
2342 SSTRING 3 5 60.00%
2343 SUPERFB 0 11 0.00%
2344 TURTLEPOOL 0 5 0.00%
2345 XOROCC 2 32 6.25%
2346 DICE 0 9 0.00%
2347 DIVIDED 1 7 14.29%
2348 FOOTBALL 7 13 53.85%
2349 GGRAPH 1 2 50.00%
2350 KMEMBER 10 32 31.25%
5002 HELLO 7 9 77.78%