Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2114 TRAVEL 0 3 0.00%
1107 TRAVEL - Đếm tour 2 12 16.67%
649 TRAVELAB 16 25 64.00%
2124 TREASURE 0 3 0.00%
624 TREE 7 13 53.85%
1400 TREE 2 4 50.00%
1489 TREE - Đếm cây 3 23 13.04%
1062 TREE - Điều chỉnh cây 41 121 33.88%
1360 TREE - Đường kính cây 17 137 12.41%
198 TREE - Trồng cây 194 297 65.32%
1453 TREE - Truy vấn trên cây 8 25 32.00%
1560 TREE - Vẽ cây 0 3 0.00%
1503 TREEAGAIN - Lại trồng cây 11 40 27.50%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 14 42 33.33%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 10 18 55.56%
1318 TREEREBLD - Sửa cây 2 3 66.67%
2340 TREETRIP 2 20 10.00%
1230 TRENET - Lưới tam giác 20 68 29.41%
2299 TRETRAU 0 3 0.00%
877 TRIAGLES - Tam giác 0 5 0.00%
2140 TRIANGLE 0 3 0.00%
184 TRIANGLE - Chiều cao của tam giác 163 454 35.90%
1377 TRIANGLE - Diện tích tam giác 6 17 35.29%
1134 TRIANGLE - Đếm tam giác 0 3 0.00%
465 TRIANGLE - Ghép tam giác 42 65 64.62%