Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
877 TRIAGLES - Tam giác 0.00%
2140 TRIANGLE 0 0 -
184 TRIANGLE - Chiều cao của tam giác 164 457 35.89%
1377 TRIANGLE - Diện tích tam giác 7 18 38.89%
1134 TRIANGLE - Đếm tam giác 0 0 -
465 TRIANGLE - Ghép tam giác 60 87 68.97%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 39 62 62.90%
5062 TRIANGLE - Tam giác 22 32 68.75%
1140 TRIANGLE - Tam giác vuông 0 0 -
2056 TRIBONACCI 8 12 66.67%
1339 TRICITY - Ba thành phố 0.00%
632 TRICOUNT 59 210 28.10%
1355 TRICOUNT - Đếm số tam giác 9 32 28.13%
878 TRIMINOS 0.00%
2180 TRIP 0 1 0.00%
1019 TRIP - Di chuyển 18 55 32.73%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
2149 TRIPLE 0 0 -
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 173 248 69.76%
2099 TROJKE 0 0 -
2285 TRONTIM 0 1 0.00%
1275 TRUCK 0 1 0.00%
1241 TSP - Bài toán người du lịch 30 163 18.40%
308 TTDATE – Ngày tháng 57 142 40.14%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 64 121 52.89%