Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
453 TONGUOC – Tính tổng ước 95 364 26.10%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 95 203 46.80%
255 ZSUM - ZERO SUM 95 354 26.84%
1076 PAINT - Sơn phòng 97 330 29.39%
201 CATS - Mèo đuổi chuột 97 149 65.10%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 97 219 44.29%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 98 365 26.85%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 98 261 37.55%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 98 169 57.99%
193 RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt 98 215 45.58%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 99 243 40.74%
196 FRACTION - Số chữ số thập phân 99 255 38.82%
210 ANGRY - Giáo sư nổi giận 99 179 55.31%
191 CASTING - Chọn vai 101 274 36.86%
4 QUINE - Hack não!!! 102 673 15.16%
269 OLYMPIAD 102 574 17.77%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 102 303 33.66%
426 DPLATGACH – Lát gạch 103 200 51.50%
187 GRID - Bảng số 103 196 52.55%
209 NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố 103 197 52.28%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 105 144 72.92%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 107 318 33.65%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 107 296 36.15%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 109 175 62.29%
602 KSUM 110 189 58.20%