Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#44673 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 471 ms 4724 K C++ 17 / 2 K Phan Quý Thịnh 2021-08-20 2:47:02
#44677 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 425 ms 3460 K C++ 11 / 2 K HoangVu 2021-08-20 3:17:52
#44688 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 468 ms 4428 K C++ 14 / 2 K Trần Ngọc Nhơn 2021-08-20 3:33:14
#44691 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 490 ms 5072 K C++ 14 / 2 K To Nguyen Khoa 2021-08-20 3:52:16
#44720 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 845 ms 4304 K C++ / 2 K DuckNoPro 2021-08-20 6:52:24
#44749 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 874 ms 4700 K C++ 17 / 2 K pn jem 2021-08-20 10:05:29
#44756 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 1800 ms 6596 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Đình Phát 2021-08-20 11:25:41
#44782 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 1773 ms 6480 K C++ / 2 K Nguyễn Cường 2021-08-20 15:27:42
#44787 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 1715 ms 5216 K C++ 14 / 2 K Thái Trung Hiếu 2021-08-20 15:51:59
#44971 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 420 ms 2752 K C++ 14 / 2 K Con Vịt Kutee 2021-08-23 7:24:01
#49472 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 497 ms 2652 K C++ 14 / 2 K kekekekeke 2021-09-30 1:12:41
#55996 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 464 ms 9308 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-11-08 2:54:05
#62674 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 408 ms 2368 K C++ 11 / 2 K Trương Tuấn Tú 2021-12-14 4:10:51
#72193 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 429 ms 5064 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:30:45
#116319 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 441 ms 5368 K C++ 17 (Clang) / 4 K Hades 2023-01-24 1:37:16
#154019 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 1918 ms 63900 K C++ 17 / 3 K NMD 2023-10-18 9:21:44
#154051 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 440 ms 2888 K C++ 17 / 2 K nguyenson 2023-10-18 12:55:14


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: