Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#116319 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 441 ms 5368 K C++ 17 (Clang) / 4 K Hades 2023-01-24 1:37:16
#44688 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 468 ms 4428 K C++ 14 / 2 K Trần Ngọc Nhơn 2021-08-20 3:33:14
#72193 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 429 ms 5064 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:30:45
#44971 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 420 ms 2752 K C++ 14 / 2 K Con Vịt Kutee 2021-08-23 7:24:01
#44673 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 471 ms 4724 K C++ 17 / 2 K Phan Quý Thịnh 2021-08-20 2:47:02
#44789 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 407 ms 5064 K C++ 17 / 2 K Thái Trung Hiếu 2021-08-20 15:55:35
#44749 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 874 ms 4700 K C++ 17 / 2 K pn jem 2021-08-20 10:05:29
#49472 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 497 ms 2652 K C++ 14 / 2 K kekekekeke 2021-09-30 1:12:41
#44720 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 845 ms 4304 K C++ / 2 K DuckNoPro 2021-08-20 6:52:24
#44697 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 829 ms 4220 K C++ 14 / 2 K To Nguyen Khoa 2021-08-20 4:39:31
#44782 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 1773 ms 6480 K C++ / 2 K Nguyễn Cường 2021-08-20 15:27:42
#44756 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 1800 ms 6596 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Đình Phát 2021-08-20 11:25:41
#62674 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 408 ms 2368 K C++ 11 / 2 K Trương Tuấn Tú 2021-12-14 4:10:51
#44677 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 425 ms 3460 K C++ 11 / 2 K HoangVu 2021-08-20 3:17:52
#119142 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 424 ms 4292 K C++ 14 / 2 K Võ Đăng Tuệ 2023-12-22 8:21:01
#119419 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 459 ms 3300 K C++ / 2 K metterant 2023-12-22 15:26:28
#55996 #1082. BALANCED - Giao thông cân bằng Accepted 100 464 ms 9308 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-11-08 2:54:05


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: