Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#49625 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 27 ms 604 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex-_- 2021-10-02 6:17:08
#35063 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 38 ms 956 K Pascal / 270 B Lâm Khánh An 2021-04-17 2:20:05
#40004 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 39 ms 596 K C / 215 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-27 14:19:01
#35061 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 40 ms 484 K Pascal / 253 B Khuyen Tran 2021-04-17 2:19:53
#24166 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 41 ms 740 K C++ 17 / 343 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-26 12:18:07
#35083 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 42 ms 500 K Pascal / 354 B Tran Le Minh Man 2021-04-17 3:15:33
#2141 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 43 ms 336 K C++ / 229 B Phạm Trần Mai Anh 2020-01-02 7:34:58
#2284 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 43 ms 412 K C++ / 227 B Nguyễn Đào Châu An 2020-01-02 8:17:52
#4264 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 43 ms 352 K C++ / 526 B Takce 2020-02-26 2:37:42
#2303 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 46 ms 1108 K C++ / 312 B Đặng Hữu Tùng 2020-01-02 8:24:03
#49895 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 46 ms 1104 K C++ / 313 B Onii Chan 2021-10-05 3:16:25
#65216 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 49 ms 636 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-18 11:26:51
#13826 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 50 ms 740 K C++ 11 / 448 B Trần Thái Toàn 2020-11-09 10:39:17
#9076 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 51 ms 732 K C++ 14 / 429 B always tle 2020-10-03 9:54:47
#75953 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 55 ms 416 K C++ / 298 B Nguyen ha an 2022-02-27 15:08:06
#63614 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 59 ms 476 K C++ 11 / 703 B Trương Tuấn Tú 2021-12-16 3:57:42
#4996 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 61 ms 1016 K C++ 17 / 360 B Lemon Garden 2020-03-23 13:26:52
#82656 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 67 ms 712 K C++ 17 / 370 B Đỗ Việt Cường 2022-04-30 8:56:58
#68941 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 69 ms 472 K C++ 11 / 366 B Nguyễn D. 2022-01-12 12:59:39
#83059 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 77 ms 1120 K C++ 17 / 372 B TH? 2022-05-09 15:47:15
#4008 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 99 ms 380 K C++ / 335 B Phạm Thế Phong 2020-02-04 8:09:49
#4512 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 107 ms 276 K C++ (NOI) / 238 B Dương Thị Ngân Giang 2020-03-08 6:59:04
#2710 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 138 ms 344 K C++ / 182 B Trần Hương Trang 2020-01-06 2:11:23
#2056 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 139 ms 380 K C++ 11 / 252 B Phùng Trường Giang 2019-12-31 13:18:16
#60347 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 139 ms 1032 K C++ 17 / 369 B Nguyễn Tiến Bách 2021-12-01 7:37:50
#2739 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 141 ms 348 K C++ / 229 B Hồ Thị Hải Tiến 2020-01-06 2:18:47
#2816 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 144 ms 356 K C++ / 228 B Đỗ Trung Phúc 2020-01-06 2:45:04
#14737 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 145 ms 736 K C++ 17 / 249 B Đủ 2020-11-12 15:54:27
#56656 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 146 ms 636 K C++ 11 / 255 B hihihi1 2021-11-11 0:59:22
#81253 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 147 ms 736 K C++ / 271 B Nguyễn Văn Hải 2022-04-11 13:51:15
#49861 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 150 ms 704 K C++ / 257 B trần minh hoàng 2021-10-04 13:43:05
#59333 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 151 ms 736 K C++ / 267 B Nguyen Phuc Tho 2021-11-24 13:39:05
#43184 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 154 ms 732 K C++ / 332 B Lewjxz 2021-07-27 18:08:01
#2995 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 166 ms 1020 K C++ 14 / 263 B Nguyễn Thanh Hải 2020-01-12 7:51:21
#46329 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 283 ms 13168 K C# / 856 B Trần Văn Hùng 2021-09-02 13:24:44
#39823 #347. BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 Accepted 100 447 ms 44016 K Python 3 / 122 B Dương 2021-06-26 4:52:03


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: