Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#130870 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 58 ms 276 K Pascal / 80 B HL 2024-02-06 10:40:25
#55294 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 42 ms 324 K C++ / 200 B Nguyễn Trung Lâm 2021-11-04 14:10:53
#75664 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 56 ms 340 K C++ / 9 K Nguyễn Gia Bảo 2022-02-26 4:11:31
#130794 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 51 ms 340 K C++ / 248 B Đặng Hải Long 2024-02-05 16:17:54
#143100 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 43 ms 344 K C++ 17 / 208 B Nguyen Hai Dang 2024-03-26 7:40:03
#15626 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 50 ms 348 K C++ 17 / 126 B Đủ 2020-11-16 8:05:42
#56158 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 49 ms 348 K C++ 17 / 227 B Lewjxz 2021-11-08 18:00:40
#47717 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 60 ms 348 K C++ 11 / 201 B hihihi1 2021-09-14 5:55:26
#44408 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 55 ms 348 K C++ / 197 B Nguyễn Văn Nghiêm 2021-08-17 16:10:55
#69024 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 47 ms 348 K C++ / 254 B L H D 2022-01-12 18:49:22
#40677 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 41 ms 352 K C / 170 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-07-01 4:11:15
#38873 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 47 ms 352 K C++ / 228 B minh20cm 2021-06-13 3:04:08
#90769 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 58 ms 352 K C++ 17 / 127 B Vũ Đức Thuận 2022-08-31 16:43:42
#113540 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 43 ms 352 K C++ 17 / 161 B Bùi Thành Long 2022-12-30 13:36:01
#59028 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 35 ms 356 K C++ / 150 B Xuân 2021-11-23 4:16:25
#4308 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 36 ms 360 K C++ / 452 B Takce 2020-02-26 13:53:43
#5061 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 46 ms 360 K C++ 17 / 216 B Lemon Garden 2020-03-26 2:01:48
#60836 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 44 ms 360 K C++ 17 / 174 B Nguyễn Tiến Bách 2021-12-03 9:40:27
#84822 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 68 ms 360 K C++ 17 / 261 B TH? 2022-05-28 14:07:07
#119305 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 42 ms 360 K C++ 17 / 177 B Tiêu Dao 2023-12-22 13:21:18
#145381 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 46 ms 360 K C++ 11 / 300 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-13 10:53:26
#137537 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 41 ms 364 K C++ 17 / 145 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-28 0:38:58
#68551 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 50 ms 368 K C++ 14 / 132 B Phạm Cao Sơn 2022-01-09 13:00:22
#3630 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 65 ms 376 K C++ / 169 B Phạm Thế Phong 2020-01-23 15:00:19
#76597 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 56 ms 376 K C++ 17 / 212 B Trần Văn Nhân 2022-03-05 9:16:39
#88630 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 48 ms 380 K C++ / 150 B sasas 2022-08-02 15:37:04
#152597 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 50 ms 380 K C++ / 189 B Huy dz 2024-05-28 14:23:29
#69052 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 40 ms 384 K C++ 17 / 324 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2022-01-13 7:59:44
#37021 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 53 ms 384 K C++ 17 / 2 K Durex+_+ 2021-05-14 16:12:28
#60049 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 39 ms 396 K C++ / 138 B Vũ Giang 2021-11-29 12:20:02
#63554 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 47 ms 412 K C++ 11 / 581 B Trương Tuấn Tú 2021-12-16 1:36:35
#49134 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 54 ms 436 K C++ / 167 B Onii Chan 2021-09-27 16:02:00
#80506 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 39 ms 448 K C++ / 205 B Đỗ Việt Cường 2022-04-05 8:42:42
#151763 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 51 ms 448 K C++ / 269 B Đoàn Thái Trọng 2024-05-23 7:04:55
#143118 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 613 ms 21192 K Python 3 / 82 B AC 2024-03-26 9:34:01
#2868 #368. THETICH - Tổng thế tích Accepted 100 648 ms 21196 K Python 3 / 40 B Trùm CUỐI 2020-01-06 15:44:52


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: