Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#52565 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 22 ms 312 K C++ 11 (NOI) / 2 K Durex+_+ 2021-10-22 0:28:01
#169742 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 22 ms 284 K C++ 11 (NOI) / 612 B Nguyen Hoang Long 2023-12-04 3:15:34
#122924 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 23 ms 376 K C++ 17 / 556 B Trần Đăng Khoa 2023-02-28 7:19:03
#165214 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 23 ms 580 K C++ 11 (NOI) / 667 B Nguyễn Huy 2023-11-24 15:13:00
#121028 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 25 ms 352 K C++ 17 / 584 B Nguyễn Quốc Việt 2023-02-15 7:27:59
#122925 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 25 ms 332 K C++ 14 / 516 B Vũ Minh Huyền 2023-02-28 7:19:10
#5816 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 26 ms 376 K C++ 14 / 657 B Trùm CUỐI 2020-04-15 14:50:41
#22347 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 26 ms 348 K C++ 17 (Clang) / 641 B shiro shiro 2020-12-17 9:10:28
#123967 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 26 ms 328 K C++ 17 / 661 B TKduybich 2023-03-01 14:28:47
#165224 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 27 ms 580 K C++ 11 (NOI) / 633 B Phạm Đắc Bảo Khang 2023-11-24 15:18:55
#166555 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 27 ms 352 K C++ / 1 K ImInPainBlueAndFragile 2023-11-27 7:51:23
#5817 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 28 ms 504 K C++ 17 / 646 B Phạm Thế Phong 2020-04-15 14:52:31
#26119 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 28 ms 768 K C++ 17 / 1 K You can't see me 2021-01-20 5:15:52
#33931 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 29 ms 520 K Pascal / 890 B Khuyen Tran 2021-04-09 2:20:24
#79124 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 29 ms 348 K C++ / 641 B hm123 2022-03-27 13:59:11
#128052 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 29 ms 356 K C++ 11 / 660 B Tân 2023-03-21 17:02:53
#21689 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 30 ms 736 K C++ / 484 B chú bé đần 2020-12-14 19:20:28
#23925 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 30 ms 720 K C++ 11 / 407 B truongjr 2020-12-21 7:35:43
#64805 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 30 ms 768 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-18 1:54:23
#77906 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 30 ms 1148 K C++ 17 (Clang) / 636 B Phan Ngọc Thức 2022-03-18 12:46:25
#105912 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 30 ms 1152 K C++ / 787 B Akiet 2022-11-29 2:17:17
#124784 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 30 ms 1124 K C++ 11 / 532 B Đặng Nhật Đông 2023-03-04 6:34:55
#166630 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 30 ms 344 K C++ 11 / 573 B Tran Duy 2023-11-27 8:17:31
#8567 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 31 ms 640 K C++ 14 / 629 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-14 7:05:35
#80637 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 31 ms 344 K C++ / 809 B Lê Phan Hiển 2022-04-07 7:34:46
#129628 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 31 ms 700 K C++ / 455 B Hồng Hương 2023-03-29 1:58:35
#132457 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 31 ms 732 K C++ / 481 B yofwyst 2023-04-12 1:19:07
#166607 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 31 ms 288 K C++ 11 (NOI) / 1 K Trùm Mền 2023-11-27 8:04:17
#70446 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 32 ms 708 K C++ 17 / 678 B Quách Gia Bảo 2022-01-24 4:13:53
#77978 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 32 ms 1116 K C++ 11 / 321 B Quan 2022-03-19 4:34:13
#83015 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 32 ms 344 K C++ 17 / 641 B Đỗ Bình Minh 2022-05-09 9:47:22
#147561 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 32 ms 768 K C++ 17 / 637 B Nguyễn Khắc Trung 2023-09-05 12:53:26
#118824 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 32 ms 352 K C++ 17 / 601 B Lường Ngọc An 2023-02-08 8:24:43
#148872 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 32 ms 728 K C++ / 596 B Nguyễn Khôi Minh 2023-09-14 7:17:57
#145409 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 32 ms 640 K C++ 17 / 621 B Đặng Hải Long 2023-08-08 11:01:21
#145551 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 32 ms 636 K C++ 14 / 478 B Vu Hoai Bang 2023-08-09 14:43:39
#31321 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 33 ms 596 K Pascal / 902 B Lâm Khánh An 2021-03-17 0:34:58
#135917 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 33 ms 764 K C++ 17 / 689 B Thắng Nguyễn 2023-04-28 7:23:23
#138872 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 33 ms 636 K C++ 17 / 520 B Zincateee 2023-05-17 14:10:28
#8562 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 34 ms 640 K C++ 14 / 649 B zero 2020-09-13 13:37:10
#31124 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 34 ms 516 K Pascal / 846 B Nguyen An 2021-03-13 14:48:50
#144229 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 34 ms 736 K C++ 17 / 413 B 999hoangtugio999 2023-07-28 9:49:37
#166558 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 34 ms 636 K C++ 17 / 456 B Trình Công Thành 2023-11-27 7:51:59
#166612 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 34 ms 380 K C++ 17 (Clang) / 1019 B Hồ Minh Phúc 2023-11-27 8:04:45
#166625 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 34 ms 256 K C++ (NOI) / 814 B Trần Minh Trí 2023-11-27 8:15:22
#41273 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 35 ms 700 K C++ / 690 B sdfffsdf 2021-07-04 5:07:23
#98968 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 35 ms 748 K C++ 14 / 441 B . 2022-11-06 8:20:06
#63534 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 35 ms 860 K C++ 11 / 897 B Trương Tuấn Tú 2021-12-16 1:11:37
#107716 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 36 ms 4164 K C++ / 1 K Nguyen Van Khang 2022-12-05 7:29:42
#130660 #372. SMARTATM - Máy rút tiền thông minh Accepted 100 36 ms 1148 K C++ 17 / 2 K Nguyen Van Minh 2023-04-03 1:50:43


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: