Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#142446 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 60 ms 472 K C++ / 2 K crabrian 2024-03-22 3:46:04
#18430 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 175 ms 7300 K Pascal / 537 B Nguyễn Tư Sơn 2020-12-03 2:07:22
#4940 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 184 ms 4964 K Pascal / 664 B canhtoannct 2020-03-20 4:40:58
#57776 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 204 ms 4984 K C++ 17 / 1 K Hoàng Duy Vũ 2021-11-16 9:29:09
#80480 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 206 ms 4988 K C++ 17 / 1 K Le Gia Khanh dep trai 2022-04-05 7:55:58
#57841 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 207 ms 2620 K C++ 14 / 797 B Nguyễn Lê Khánh 2021-11-16 12:51:01
#8797 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 209 ms 4964 K C++ 17 / 794 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-24 12:55:40
#4945 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 210 ms 4988 K C++ 14 / 809 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-03-21 3:14:09
#69208 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 211 ms 6140 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-14 6:13:00
#88817 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 212 ms 4956 K C++ 14 / 534 B nguyencyber 2022-08-06 14:46:41
#142449 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 216 ms 7356 K C++ / 860 B Trần Phương Anh 2024-03-22 3:49:37
#57813 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 217 ms 7340 K C++ 17 (Clang) / 438 B lalalala 2021-11-16 11:18:00
#84995 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 222 ms 8536 K C++ 11 / 2 K Hades 2022-06-02 9:15:21
#102934 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 226 ms 8260 K C++ 17 / 1 K Bạch Chấn Hưng 2022-11-19 2:01:09
#34457 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 228 ms 4992 K C++ 11 / 858 B Đặng Tiến Dũng 2021-04-14 7:39:50
#58748 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 228 ms 4988 K C++ / 551 B Trần Khắc Triều 2021-11-21 23:58:09
#100745 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 230 ms 3904 K C++ 14 / 754 B thành moi 2022-11-11 1:44:37
#57742 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 234 ms 3784 K C++ 17 / 1 K Triệu Đại Phú 2021-11-16 7:20:47
#118147 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 237 ms 2688 K C++ 17 / 787 B Võ Ngọc Sinh 2023-02-06 10:09:48
#68801 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 241 ms 4964 K C++ / 911 B DEATH 2022-01-11 13:10:19
#103043 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 242 ms 12032 K C++ 17 / 1 K quang 2022-11-20 9:51:41
#8690 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 243 ms 2648 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2020-09-19 15:43:23
#57835 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 243 ms 2648 K C++ / 974 B NGUYỄN HUỲNH ĐĂNG DƯƠNG 2021-11-16 12:32:53
#51531 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 267 ms 4988 K C++ 14 / 500 B hihihi1 2021-10-16 7:17:21
#4148 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 960 ms 4940 K C++ 14 / 935 B duckman 2020-02-18 12:38:30
#116110 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 987 ms 5120 K C++ / 1 K Võ Thành Nhân 2023-01-17 3:37:32
#102778 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 988 ms 5104 K C++ 14 / 576 B NPBT 2022-11-18 7:36:21
#68244 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 996 ms 7388 K C++ / 539 B Không Tên Không Tuổi 2022-01-06 12:45:48
#102807 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 998 ms 4960 K C++ / 585 B HoangHai 2022-11-18 8:23:56
#67141 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 1000 ms 7280 K C++ 14 / 569 B nguyen khac thu 2021-12-31 1:41:08
#102801 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 1003 ms 5092 K C++ / 611 B Trần Nguyễn Thảo Hiền 2022-11-18 8:17:14
#76311 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 1005 ms 9880 K C++ 17 / 1 K minhminhit06 2022-03-03 12:46:13
#87863 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 1005 ms 9784 K C++ 17 / 718 B Trần Quang Phong 2022-07-18 14:07:27
#51519 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 1020 ms 4936 K C++ 11 / 538 B mmmm 2021-10-16 2:40:09
#57743 #816. BEAUTY - Ảnh đẹp Accepted 100 1036 ms 9700 K C++ / 629 B Princeoftime05 2021-11-16 7:29:54


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: