Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1081 VIRUS - Virus biến dạng 2 41 4.88%
684 SUFFPREF – Tiền tố giống hậu tố 6 6 100.00%
673 CPREFIX 13 21 61.90%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 15 95 15.79%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 19 72 26.39%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 39 100 39.00%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 44 184 23.91%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 56 219 25.57%
680 SUBSTR – Khớp xâu 68 231 29.44%