Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1081 VIRUS - Virus biến dạng 12 36 33.33%
673 CPREFIX 13 20 65.00%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 14 22 63.64%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 23 114 20.18%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 46 138 33.33%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 47 217 21.66%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 49 175 28.00%
680 SUBSTR – Khớp xâu 87 270 32.22%