Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1087 NET - Đường truyền quan trọng 89 288 30.90%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 31 213 14.55%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 35 142 24.65%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 68 124 54.84%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 38 113 33.63%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 16 90 17.78%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
1143 SEQ2015 32 81 39.51%
1082 BALANCED - Giao thông cân bằng 34 78 43.59%
1080 SPSEQ - Chia dãy 39 69 56.52%
1196 BRIDGE - Cầu đá 28 66 42.42%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 31 61 50.82%
1209 SQUARE - Hình vuông 8 60 13.33%
1144 HOLES - Đào hố 8 49 16.33%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 3 48 6.25%
1147 MONEY - Máy in tiền 15 46 32.61%
1084 PATH - Đường đi ngắn thứ k 12 42 28.57%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 2 41 4.88%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%
1145 DRAGON - Đảo rồng 12 34 35.29%
1194 BALANCED - Giao thông cân bằng 12 30 40.00%
1202 CTREE - Đếm cây 9 27 33.33%
1146 PTC - Phần tử chung 12 27 44.44%
1208 PAY - Mua hàng 18 27 66.67%
1201 CRISIS - Khủng hoảng 6 20 30.00%