Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 39 88 44.32%
572 SPY - Điệp viên 18 30 60.00%
573 MARBLES- Bắn bi 11 33 33.33%
574 STABLE - Ổn định 16 19 84.21%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 53 80 66.25%
577 ZAM - Kén chồng 39 95 41.05%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 23 59 38.98%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 30 74 40.54%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 39 66 59.09%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 166 378 43.92%
678 NYTRAVEL 32 70 45.71%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 30 85 35.29%
694 FAREWELL - Chia tay 15 22 68.18%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 29 51 56.86%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 17 23 73.91%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 16 25 64.00%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 14 18 77.78%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 7 14 50.00%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 12 20 60.00%
855 COLORING - Tô màu cho cây 6 9 66.67%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 5 9 55.56%
857 JUMPING - Khỉ con học nhảy 7 15 46.67%
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 2 15 13.33%