Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 22 53 41.51%
568 RMOVE - Di chuyển robot 49 104 47.12%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 34 65 52.31%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 40 91 43.96%
572 SPY - Điệp viên 18 25 72.00%
573 MARBLES- Bắn bi 11 32 34.38%
574 STABLE - Ổn định 16 18 88.89%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 23 35 65.71%
577 ZAM - Kén chồng 38 93 40.86%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 13 45 28.89%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 8 21 38.10%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 20 42 47.62%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 100 207 48.31%
658 LIBRARY 26 64 40.63%
678 NYTRAVEL 22 50 44.00%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 40 114 35.09%
694 FAREWELL - Chia tay 15 22 68.18%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 3 19 15.79%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 16 22 72.73%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 15 23 65.22%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 13 17 76.47%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 7 14 50.00%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 12 20 60.00%