Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
892 OVERPART - Quá nửa 4 8 50.00%
1002 MINE - Đào vàng 26 160 16.25%
1004 GRCOLOR - Tô màu đồ thị 30 45 66.67%
1005 SEQ14 - Dãy số 14 10 16 62.50%
1007 GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 17 33 51.52%
1013 CANDY - Chia kẹo 6 15 40.00%
1273 NORMA 0 25 0.00%
1505 PICKING - Hái quả 4 9 44.44%
1507 QUEUE - Dòng xe vào bến 4 41 9.76%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 5 12 41.67%
1510 SPECONE - Người đặc biệt 7 20 35.00%
1511 SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng 4 8 50.00%
1513 WORKOUT - Tập thể dục 2 41 4.88%
1514 ASPAL - Số siêu đối xứng 5 15 33.33%
1516 ROBOT - Thử nghiệm robot 3 20 15.00%
1517 EFILL - Thiết kế đường điện 0 10 0.00%
1519 BUS - Đi xe buýt 4 23 17.39%
1520 STARS - Các chòm sao 0 8 0.00%
1522 BUILDING - Tòa nhà 8 26 30.77%
1523 EQUAKE - Động đất 0 3 0.00%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1525 SUPERTREES - Connecting Supertrees 1 2 50.00%
1526 TICKETS - Carnival Tickets 1 3 33.33%
1527 BISCUITS - Packing Biscuits 1 1 100.00%
1528 MUSHROOMS - Counting Mushrooms 1 1 100.00%