Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1004 GRCOLOR - Tô màu đồ thị 30 45 66.67%
1002 MINE - Đào vàng 25 146 17.12%
1007 GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 17 33 51.52%
2335 GOODARR 15 88 17.05%
1005 SEQ14 - Dãy số 14 10 16 62.50%
1522 BUILDING - Tòa nhà 8 26 30.77%
1510 SPECONE - Người đặc biệt 7 20 35.00%
1013 CANDY - Chia kẹo 5 14 35.71%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 5 12 41.67%
1514 ASPAL - Số siêu đối xứng 5 15 33.33%
892 OVERPART - Quá nửa 4 8 50.00%
1519 BUS - Đi xe buýt 4 23 17.39%
1582 QUEUE - Dòng xe vào bến 4 21 19.05%
1505 PICKING - Hái quả 4 9 44.44%
1507 QUEUE - Dòng xe vào bến 4 41 9.76%
1511 SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng 4 8 50.00%
1516 ROBOT - Thử nghiệm robot 3 20 15.00%
1529 SHOES - Arranging Shoes 2 2 100.00%
1530 SPLIT - Split the Attractions 2 2 100.00%
1531 RECT - Rectangles 2 2 100.00%
1513 WORKOUT - Tập thể dục 2 41 4.88%
1533 VISION - Vision Program 2 3 66.67%
1534 WALK - Sky Walking 1 3 33.33%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1525 SUPERTREES - Connecting Supertrees 1 2 50.00%