Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1514 ASPAL - Số siêu đối xứng 5 15 33.33%
1527 BISCUITS - Packing Biscuits 1 1 100.00%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 5 12 41.67%
1558 BRACKET - Biến đổi dãy ngoặc 0 5 0.00%
1522 BUILDING - Tòa nhà 7 25 28.00%
1519 BUS - Đi xe buýt 3 22 13.64%
1013 CANDY - Chia kẹo 5 14 35.71%
1517 EFILL - Thiết kế đường điện 0 10 0.00%
1523 EQUAKE - Động đất 0 3 0.00%
2335 GOODARR 13 68 19.12%
1004 GRCOLOR - Tô màu đồ thị 26 38 68.42%
1007 GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 15 26 57.69%
1561 HAPPY - Đi tìm hạnh phúc 0 5 0.00%
2007 IMGAME 0 4 0.00%
2008 IZBORI 0 4 0.00%
2009 JEWEL 0 7 0.00%
2006 JUMPER 0 4 0.00%
1532 LINE - Broken Line (Part. 1) 1 1 100.00%
1535 LINE - Broken Line (Part. 2) 0 2 0.00%
1002 MINE - Đào vàng 24 141 17.02%
1528 MUSHROOMS - Counting Mushrooms 1 1 100.00%
1273 NORMA 0 25 0.00%
892 OVERPART - Quá nửa 3 7 42.86%
1505 PICKING - Hái quả 4 9 44.44%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%