Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1514 ASPAL - Số siêu đối xứng 5 15 33.33%
1527 BISCUITS - Packing Biscuits 1 1 100.00%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 5 12 41.67%
1558 BRACKET - Biến đổi dãy ngoặc 0 5 0.00%
1522 BUILDING - Tòa nhà 8 26 30.77%
1519 BUS - Đi xe buýt 4 23 17.39%
1013 CANDY - Chia kẹo 9 25 36.00%
1517 EFILL - Thiết kế đường điện 0 10 0.00%
1523 EQUAKE - Động đất 0 3 0.00%
2335 GOODARR 15 90 16.67%
1004 GRCOLOR - Tô màu đồ thị 30 45 66.67%
1007 GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 17 33 51.52%
1561 HAPPY - Đi tìm hạnh phúc 0 5 0.00%
2007 IMGAME 0 4 0.00%
2008 IZBORI 0 4 0.00%
2009 JEWEL 0 7 0.00%
2006 JUMPER 0 4 0.00%
1532 LINE - Broken Line (Part. 1) 1 1 100.00%
1535 LINE - Broken Line (Part. 2) 0 2 0.00%
1002 MINE - Đào vàng 28 176 15.91%
1528 MUSHROOMS - Counting Mushrooms 1 1 100.00%
1273 NORMA 0 26 0.00%
892 OVERPART - Quá nửa 6 14 42.86%
1505 PICKING - Hái quả 4 9 44.44%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%