Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2006 JUMPER 0 0 -
2008 IZBORI 0 0 -
2264 POWERFULARRAY 0 0 -
2009 JEWEL 0 0 -
2265 BAMBOOS 0 0 -
2010 NZSUM 0 0 -
2266 GRAVELS 0 0 -
2012 NUMBER 0 0 -
2268 INSERTAR 0 0 -
2013 NAMING 0 0 -
2269 TESTLIST1 0 0 -
2270 BIMAT 0 0 -
2271 ESTIMATION 0 0 -
2272 NUMBERS 0 0 -
2017 NTREES - Trồng cây 0 0 -
2273 VANG 0 0 -
2274 TABLE 0 0 -
2275 TILING 0 0 -
2020 CTRAVEL 0 0 -
2276 ANAGRAM 0 0 -
2277 ARCHERY 0 0 -
2022 EXPLORATION 0 0 -
2023 FORMAT1 0 0 -
2024 GATHER 0 0 -
2280 LAMP 0 0 -