Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2118 SOI 0 2 0.00%
2127 PHOTO 0 2 0.00%
2128 ROOKS 0 2 0.00%
2129 STEP 0 2 0.00%
1364 BLACKWHITE - Đoạn trắng đen 1 2 50.00%
2132 STONES 0 2 0.00%
2143 PATH 0 2 0.00%
2146 LOTARIE 0 2 0.00%
867 SUM3 - Thay đổi trọng số đỉnh 2 2 100.00%
2149 TRIPLE 0 2 0.00%
2150 XYZ 0 2 0.00%
2153 HIGHCARD 1 2 50.00%
2163 BROCARD 0 2 0.00%
2164 BST 0 2 0.00%
1397 SSEQ 0 2 0.00%
2165 MATCHES 0 2 0.00%
2169 LANGUAGE 0 2 0.00%
2171 CHECKERS 0 2 0.00%
2172 COOKIES 0 2 0.00%
2173 MAGICAL3 0 2 0.00%
2175 PARITY 0 2 0.00%
2176 DICE 0 2 0.00%
2178 KBASE 0 2 0.00%
2179 OLYMPICS 0 2 0.00%
2181 GREETINGS 0 2 0.00%