Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2211 DWARVES 0 2 0.00%
2213 BELAMTOAN 0 2 0.00%
2214 NICE 0 2 0.00%
2218 HANOI 0 2 0.00%
2221 TINHTONG 0 2 0.00%
2223 ALBINUTA 0 2 0.00%
2234 CAB 0 2 0.00%
2238 CONVEX 0 2 0.00%
2244 GUIDE 0 2 0.00%
2245 KINVER 0 2 0.00%
2247 ASSEMBLE 0 2 0.00%
2248 DIVISORS 0 2 0.00%
2249 FIRE 0 2 0.00%
2250 NBRIDGE 0 2 0.00%
2258 CUTCAKEE 0 2 0.00%
2003 HACK 1 2 50.00%
1492 XTREEW - Tổng XOR trên cây 1 2 50.00%
2261 NUMBER 0 2 0.00%
2264 POWERFULARRAY 0 2 0.00%
2265 BAMBOOS 0 2 0.00%
2266 GRAVELS 0 2 0.00%
2269 TESTLIST1 0 2 0.00%
2272 NUMBERS 0 2 0.00%
2273 VANG 0 2 0.00%
2276 ANAGRAM 0 2 0.00%