Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5030 LOWER - Xâu ký tự thường 44 48 91.67%
5031 DEMKYTU - Đếm các loại chữ cái 36 55 65.45%
5032 DEMLOAI - Đếm các loại ký tự 44 63 69.84%
5033 TONGCHUSO - Tổng các chữ số 31 51 60.78%
5034 TACHTU - Tách các từ 24 26 92.31%
5035 SUBSTR - Xâu con 60 86 69.77%
5036 DELSTR - Xóa xâu 58 72 80.56%
5037 FINDSTR - Khớp xâu 59 95 62.11%
5038 DELSPACE - Xóa dấu cách 63 84 75.00%
5039 PALIN - Xâu đối xứng 50 78 64.10%
5040 INSERT - Chèn xâu 50 59 84.75%
5041 FRAC - Phân số 37 95 38.95%
5042 EVENT - Sự kiện 36 56 64.29%
5043 THEBEST - Người giỏi nhất 37 65 56.92%
5048 MUAQUA - Mua quà 22 39 56.41%
5049 KHAMBENH - Khám bệnh 15 30 50.00%
5050 KIEMTRA - Kiểm tra 14 24 58.33%
5051 BOMFAN - Đổi quạt 25 85 29.41%
5052 MINSTR - Xâu nhỏ nhất 6 19 31.58%
5053 SORT - Sắp xếp không giảm 92 111 82.88%
5054 SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối 59 74 79.73%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 29 42 69.05%
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 58 74 78.38%
5057 STRONG - Mật khẩu mạnh 51 101 50.50%
5058 CANDY - Chia kẹo 29 32 90.63%