Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5031 DEMKYTU - Đếm các loại chữ cái 39 58 67.24%
5032 DEMLOAI - Đếm các loại ký tự 48 68 70.59%
5033 TONGCHUSO - Tổng các chữ số 37 59 62.71%
5034 TACHTU - Tách các từ 29 35 82.86%
5035 SUBSTR - Xâu con 66 94 70.21%
5036 DELSTR - Xóa xâu 61 75 81.33%
5037 FINDSTR - Khớp xâu 65 109 59.63%
5038 DELSPACE - Xóa dấu cách 66 93 70.97%
5039 PALIN - Xâu đối xứng 56 94 59.57%
5040 INSERT - Chèn xâu 55 67 82.09%
5041 FRAC - Phân số 40 109 36.70%
5042 EVENT - Sự kiện 40 65 61.54%
5043 THEBEST - Người giỏi nhất 39 69 56.52%
5048 MUAQUA - Mua quà 24 44 54.55%
5049 KHAMBENH - Khám bệnh 16 31 51.61%
5050 KIEMTRA - Kiểm tra 15 25 60.00%
5051 BOMFAN - Đổi quạt 27 97 27.84%
5052 MINSTR - Xâu nhỏ nhất 11 39 28.21%
5053 SORT - Sắp xếp không giảm 187 236 79.24%
5054 SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối 79 106 74.53%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 50 93 53.76%
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 83 106 78.30%
5057 STRONG - Mật khẩu mạnh 55 106 51.89%
5058 CANDY - Chia kẹo 30 33 90.91%
5059 HALFMOON - Hồ bán nguyệt 26 43 60.47%