Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2274 TABLE 0 0 -
2275 TILING 0 0 -
2020 CTRAVEL 0 0 -
2276 ANAGRAM 0 0 -
2277 ARCHERY 0 0 -
1254 CNTRECT - Đếm hình chữ nhật 0 9 0.00%
2022 EXPLORATION 0 0 -
2278 DFS 0 2 0.00%
2023 FORMAT1 0 0 -
2024 GATHER 0 0 -
2280 LAMP 0 0 -
2025 HURDLES - Chướng ngại vật 0 0 -
2026 IRREV - Phần tử không xác định 0 0 -
2028 ADICT - Từ điển của người ngoài hành tinh 0 0 -
1517 EFILL - Thiết kế đường điện 0 3 0.00%
2285 TRONTIM 0 1 0.00%
2030 CHEAT - Gian lận 0 0 -
2031 DEJAVU 0 0 -
2287 FJ 0 0 -
1520 STARS - Các chòm sao 0 6 0.00%
2032 ERRANT-KNIGHT 0 0 -
2288 MIXTURE 0 0 -
2033 FACTOR - Phân tích 0 0 -
2289 PS 0 0 -
2290 SEQUENCES 0 1 0.00%