Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2025 HURDLES - Chướng ngại vật 0 0 -
2026 IRREV - Phần tử không xác định 0 0 -
2028 ADICT - Từ điển của người ngoài hành tinh 0 0 -
1517 EFILL - Thiết kế đường điện 0 3 0.00%
2285 TRONTIM 0 1 0.00%
2030 CHEAT - Gian lận 0 0 -
2031 DEJAVU 0 0 -
2287 FJ 0 0 -
1520 STARS - Các chòm sao 0 6 0.00%
2032 ERRANT-KNIGHT 0 0 -
2288 MIXTURE 0 0 -
2033 FACTOR - Phân tích 0 0 -
2289 PS 0 0 -
2290 SEQUENCES 0 1 0.00%
1523 EQUAKE - Động đất 0 1 0.00%
2035 HORROR 0 0 -
2291 DOIKHANG 0 0 -
2036 IBS - Xâu nhị phân thú vị 0 0 -
2038 AGGRESSIVE COWS 0 0 -
2296 LAKY 0 0 -
1273 NORMA 0 23 0.00%
2041 DEBUG 0 1 0.00%
2297 MERSENNE 0 6 0.00%
2298 PAIRS 0 0 -
1275 TRUCK 0 1 0.00%