Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1353 VACATION - Xử lý yêu cầu 8 33 24.24%
1014 VALG - Giá trị lớn nhất của đồ thị 9 22 40.91%
1183 VALSQ - Các hình vuông 1 24 4.17%
2332 VALUESTR 2 6 33.33%
2273 VANG 0 0 -
1265 VECTOR 7 25 28.00%
1164 VECTOR - Cá cược uống Bia 2 12 16.67%
834 VECTOR - Véc tơ 45 80 56.25%
1266 VECTOR2 5 16 31.25%
872 VIRUS 2 13 15.38%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 12 36 33.33%
1533 VISION - Vision Program 2 3 66.67%
1283 VISITED - Thăm lâu đài 0.00%
800 VLN - Vải Lục Ngạn 54 167 32.34%
638 VMACHINE 9 20 45.00%
1075 VOI - CUỘC THI LẬP TRÌNH 12 46 26.09%
1041 VOL - Xếp Cột trụ 15 24 62.50%
233 VUONHOA - Vườn hoa 20 56 35.71%
1425 WALK - Du lịch lữ hành 5 16 31.25%
1534 WALK - Sky Walking 1 3 33.33%
1278 WALKING - Chạy bộ 9 21 42.86%
1121 WALKING - Đi bộ 7 13 53.85%
1000 WALL - Sửa hàng rào 30 78 38.46%
194 WATER - Đổ nước 66 220 30.00%
1356 WATERFILL - Tràn nước 38 131 29.01%