Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 46 81 56.79%
5062 TRIANGLE - Tam giác 21 31 67.74%
1140 TRIANGLE - Tam giác vuông 1 6 16.67%
2056 TRIBONACCI 9 13 69.23%
1339 TRICITY - Ba thành phố 1 4 25.00%
632 TRICOUNT 90 267 33.71%
1355 TRICOUNT - Đếm số tam giác 9 32 28.13%
878 TRIMINOS 0 3 0.00%
2180 TRIP 0 4 0.00%
1019 TRIP - Di chuyển 24 75 32.00%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
2149 TRIPLE 0 2 0.00%
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 177 258 68.60%
2099 TROJKE 0 2 0.00%
2285 TRONTIM 0 4 0.00%
1275 TRUCK 0 6 0.00%
1241 TSP - Bài toán người du lịch 37 218 16.97%
308 TTDATE – Ngày tháng 53 135 39.26%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 63 113 55.75%
309 TTDTICH – Diện tích 61 142 42.96%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 134 292 45.89%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 62 175 35.43%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 50 185 27.03%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 26 120 21.67%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 44 179 24.58%