Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
212 SHISHO - Biển số nguyên tố 114 259 44.02%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 115 205 56.10%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 116 276 42.03%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 116 517 22.44%
268 TWINS - Nguyên tố sinh đôi 117 218 53.67%
1158 BITFUN 117 210 55.71%
215 PRIMES - Đếm số nguyên tố 117 373 31.37%
183 GAME - Trò chơi quân sự 118 360 32.78%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 119 305 39.02%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 119 194 61.34%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 120 285 42.11%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 124 271 45.76%
379 NUMTRANS - Ghép số 124 211 58.77%
222 IP - Số IP của nhân viên 124 477 26.00%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 124 383 32.38%
257 SEQ - Dãy số 125 531 23.54%
260 DAOXAU – Đảo ngược xâu 125 161 77.64%
363 DOEXAM - Làm bài thi 125 247 50.61%
208 UOCSO - Đếm số ước 125 362 34.53%
396 BTCANDY - Chia kẹo 127 229 55.46%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 129 284 45.42%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 129 296 43.58%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 132 495 26.67%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 134 498 26.91%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 135 360 37.50%