Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 134 296 45.27%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 138 254 54.33%
208 UOCSO - Đếm số ước 138 387 35.66%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 140 367 38.15%
379 NUMTRANS - Ghép số 141 229 61.57%
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 142 240 59.17%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 142 317 44.79%
8 HY001 - Trung bình 143 537 26.63%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 143 583 24.53%
183 GAME - Trò chơi quân sự 143 405 35.31%
257 SEQ - Dãy số 144 670 21.49%
458 HFNUMBER - Số có bạn 144 583 24.70%
396 BTCANDY - Chia kẹo 145 292 49.66%
215 PRIMES - Đếm số nguyên tố 146 442 33.03%
222 IP - Số IP của nhân viên 146 479 30.48%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 149 430 34.65%
243 DANCE - Khiêu vũ 151 406 37.19%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 152 374 40.64%
195 BEAUTIFUL - Đảo ngược số 155 274 56.57%
543 SPANNING – Cây khung 156 306 50.98%
268 TWINS - Nguyên tố sinh đôi 157 296 53.04%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 159 300 53.00%
380 CALFTEST - Thi Nghé 160 325 49.23%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 161 320 50.31%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 165 311 53.05%