Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 116 207 56.04%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 121 249 48.59%
233 VUONHOA - Vườn hoa 21 73 28.77%
232 RELATION - Bội số 11 37 29.73%
231 BWTILE - Tô màu 28 62 45.16%
230 MDIST - Khoảng cách MANHATTAN 65 101 64.36%
229 ROBOT - Di chuyển Robot 30 103 29.13%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 36 180 20.00%
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 66 196 33.67%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 108 227 47.58%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 93 290 32.07%
224 PAPER - Các tấm bìa 101 196 51.53%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 140 221 63.35%
222 IP - Số IP của nhân viên 163 601 27.12%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 227 376 60.37%
220 ROTATION - Xoay mảng 46 138 33.33%
219 EXPRESS - Biểu thức 58 222 26.13%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 95 246 38.62%
217 NUMBERS - Số may mắn 69 138 50.00%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 107 155 69.03%
215 PRIMES - Đếm số nguyên tố 153 506 30.24%
214 CONGRESS - Cuộc họp 65 129 50.39%
213 ARCHERY - Bắn cung 40 96 41.67%
212 SHISHO - Biển số nguyên tố 130 364 35.71%
211 TICKETS - Mua vé xe buýt 67 171 39.18%