Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
180 HANDSHAKE - Bắt tay 284 689 41.22%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 6 8 75.00%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 3 6 50.00%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 14 62 22.58%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 11 78 14.10%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 20 27 74.07%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 16 42 38.10%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 192 8.33%
95 BITFLIP – Đảo bit 3 9 33.33%
94 BITCLEAR – Xóa bit 3 4 75.00%
93 LSB – Bit thấp nhất 2 2 100.00%
92 MSB – Bit cao nhất 4 6 66.67%
91 BITCOUNT – Đếm số bit 5 5 100.00%
90 ANDNOT – Bit loại trừ 3 4 75.00%
89 XOR – Bit khác nhau 4 4 100.00%
88 AND – Bit chung 5 6 83.33%
87 PRIMES - Liệt kê số nguyên tố 49 84 58.33%
86 FUTPAST - Tương lai và quá khứ 3 15 20.00%
43 HY036 2 12 16.67%
42 HY035 0.00%
41 HY034 0.00%
40 HY033 - Dán đề can 0.00%
39 HY032 - Pha Cocktail 0.00%
38 HY031 0.00%
37 HY030 0.00%