Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 195 358 54.47%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 92 360 25.56%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 136 360 37.78%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 90 363 24.79%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 95 367 25.89%
255 ZSUM - ZERO SUM 100 367 27.25%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 180 369 48.78%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 143 370 38.65%
189 TABLE - Xếp đá 129 377 34.22%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 71 379 18.73%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 103 379 27.18%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 224 390 57.44%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 155 390 39.74%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 175 391 44.76%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 100 391 25.58%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 176 398 44.22%
208 UOCSO - Đếm số ước 142 404 35.15%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 230 405 56.79%
183 GAME - Trò chơi quân sự 144 408 35.29%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 208 415 50.12%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 192 422 45.50%
801 DMT - Số DMT 90 424 21.23%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 152 435 34.94%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 234 435 53.79%
215 PRIMES - Đếm số nguyên tố 147 447 32.89%