Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#5119 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 20 ms 384 K C++ 17 / 400 B Lemon Garden 2020-03-30 14:07:44
#24723 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 20 ms 388 K C++ 17 / 407 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-03 8:07:01
#54413 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 20 ms 360 K C++ / 437 B Nguyễn Trung Lâm 2021-11-01 15:07:35
#40658 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 21 ms 256 K C / 593 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-07-01 3:49:45
#80703 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 21 ms 380 K C++ 11 / 698 B Xuân 2022-04-07 13:48:23
#135880 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 21 ms 356 K C++ 17 / 238 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-22 1:55:04
#4523 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 22 ms 344 K C++ 17 / 371 B Dương Thị Ngân Giang 2020-03-08 7:14:33
#65247 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 22 ms 348 K C++ 17 / 453 B quocvi10Tin 2021-12-18 13:04:39
#39193 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 23 ms 276 K C / 412 B Nguyễn Phương Nam 2021-06-18 3:53:33
#119653 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 23 ms 356 K C++ 17 / 418 B Tiêu Dao 2023-12-23 8:17:49
#108382 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 24 ms 372 K C++ 17 / 436 B Phạm Thanh Lam 2022-12-06 15:05:17
#108377 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 24 ms 476 K C++ 17 / 516 B Ninh Anh Vũ 2022-12-06 14:25:54
#68892 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 25 ms 380 K C++ 17 (Clang) / 792 B Newbie 2022-01-12 7:46:08
#62343 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 26 ms 344 K C++ 17 / 325 B Vũ Giang 2021-12-12 16:33:28
#68112 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 26 ms 260 K C++ 11 (NOI) / 395 B Đinh Nguyên Minh Hải 2022-01-05 16:19:55
#139689 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 26 ms 436 K C++ / 327 B Huy dz 2024-03-10 3:06:14
#85743 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 27 ms 332 K C++ 17 / 482 B Trần Văn Nhân 2022-06-15 15:39:56
#143898 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 27 ms 384 K C++ 17 / 579 B Phan Quốc Triệu 2024-04-01 16:40:35
#39604 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 28 ms 444 K C++ 14 / 3 K Durex+_+ 2021-06-23 5:45:00
#108426 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 28 ms 500 K C++ 17 / 469 B Nguyễn Duy Anh 2022-12-07 0:36:48
#4299 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 29 ms 356 K C++ / 608 B Takce 2020-02-26 8:39:24
#81290 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 30 ms 340 K C++ / 443 B Đỗ Việt Cường 2022-04-11 15:41:28
#34559 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 31 ms 360 K C++ 17 / 588 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-14 12:17:26
#51539 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 34 ms 336 K C++ / 262 B Onii Chan 2021-10-16 8:06:10
#51891 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 34 ms 348 K C++ 17 / 344 B Tô Thanh Long 2021-10-19 1:07:19
#111354 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 36 ms 276 K C++ / 375 B Vũ Xuân Lâm 2022-12-18 13:02:48
#41279 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 38 ms 372 K C++ / 335 B letran3 2021-07-04 10:11:13
#143854 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 38 ms 356 K C++ 14 / 412 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-01 14:54:38
#108430 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 41 ms 352 K C++ 14 / 393 B Đỗ Hải Lâm 2022-12-07 0:42:24
#65464 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 43 ms 380 K C++ 11 / 927 B Trương Tuấn Tú 2021-12-20 1:30:15
#46005 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 46 ms 336 K C++ / 364 B hihihi1 2021-08-30 0:55:31
#3024 #462. ARRAY2 - Dãy số 2 Accepted 100 464 ms 21268 K Python 3 / 157 B Trùm CUỐI 2020-01-12 16:53:01


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: