Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#62991 #514. BITCRATE – Đánh giá lập trình viên Accepted 100 676 ms 6404 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Minh Đức 2021-12-15 11:17:46
#71867 #514. BITCRATE – Đánh giá lập trình viên Accepted 100 682 ms 6304 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:08:32
#25883 #514. BITCRATE – Đánh giá lập trình viên Accepted 100 705 ms 11816 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-01-18 9:23:30
#57539 #514. BITCRATE – Đánh giá lập trình viên Accepted 100 707 ms 11836 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2021-11-15 11:46:02
#106766 #514. BITCRATE – Đánh giá lập trình viên Accepted 100 711 ms 11852 K C++ 17 / 1 K meow 2022-12-01 1:11:25
#55401 #514. BITCRATE – Đánh giá lập trình viên Accepted 100 748 ms 5168 K C++ 11 / 1 K test 2021-11-05 5:02:14
#55067 #514. BITCRATE – Đánh giá lập trình viên Accepted 100 760 ms 6044 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-03 10:14:56
#55405 #514. BITCRATE – Đánh giá lập trình viên Accepted 100 761 ms 5264 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Thu Hà 2021-11-05 5:05:16
#55066 #514. BITCRATE – Đánh giá lập trình viên Accepted 100 768 ms 5236 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2021-11-03 10:13:37
#44303 #514. BITCRATE – Đánh giá lập trình viên Accepted 100 807 ms 11852 K C++ 11 (NOI) / 2 K Durex+_+ 2021-08-17 2:20:32
#88071 #514. BITCRATE – Đánh giá lập trình viên Accepted 100 857 ms 5188 K C++ 17 / 2 K GRYPHON_K10 2022-07-23 2:53:18
#60638 #514. BITCRATE – Đánh giá lập trình viên Accepted 100 912 ms 11628 K C++ 14 / 1 K Duong Thao 2021-12-02 13:10:18
#52968 #514. BITCRATE – Đánh giá lập trình viên Accepted 100 977 ms 5956 K C++ 14 / 1 K Mastercopycode 2021-10-23 19:33:08
#38547 #514. BITCRATE – Đánh giá lập trình viên Accepted 100 991 ms 5920 K C++ 17 / 2 K Trần Cẩm Nguyên 2021-06-07 13:38:43
#43005 #514. BITCRATE – Đánh giá lập trình viên Accepted 100 1018 ms 6080 K C++ / 1 K always tle 2021-07-24 8:28:43
#69321 #514. BITCRATE – Đánh giá lập trình viên Accepted 100 1057 ms 14236 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-14 16:34:00
#108027 #514. BITCRATE – Đánh giá lập trình viên Accepted 100 1166 ms 8132 K C++ 17 / 2 K DEATH 2022-12-06 3:20:05
#72436 #514. BITCRATE – Đánh giá lập trình viên Accepted 100 1868 ms 10100 K C++ / 2 K thunopeo 2022-02-10 21:27:07


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: