Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 42 140 30.00%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 111 177 62.71%
224 PAPER - Các tấm bìa 101 196 51.53%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 141 224 62.95%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 126 275 45.82%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 120 356 33.71%
222 IP - Số IP của nhân viên 177 631 28.05%