Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 30 117 25.64%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 30 63 47.62%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 30 108 27.78%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 27 64 42.19%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 27 100 27.00%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 27 134 20.15%
469 DPPUSHUPS – Chống đẩy 26 72 36.11%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 26 68 38.24%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 26 84 30.95%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 24 79 30.38%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 24 61 39.34%
574 STABLE - Ổn định 24 33 72.73%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 24 130 18.46%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 23 37 62.16%
473 DPWATER – Cấp nước 22 41 53.66%
477 DPKESACH – Giá sách 22 56 39.29%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 21 50 42.00%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 40 52.50%
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%
572 SPY - Điệp viên 18 43 41.86%
537 BAODONG – Bao đóng 18 22 81.82%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 18 109 16.51%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 17 42 40.48%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 17 132 12.88%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 16 27 59.26%