Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 224 390 57.44%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 68 193 35.23%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 61 214 28.50%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 17 42 40.48%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 27 100 27.00%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 222 763 29.10%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 176 398 44.22%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 49 128 38.28%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 98 198 49.49%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 142 317 44.79%
402 PROJECTS - Dự án 238 463 51.40%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 26 68 38.24%
475 QPROFIT – Truy vấn lợi nhuận 40 74 54.05%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 53 94 56.38%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 102 47.06%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 16 22 72.73%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 81 190 42.63%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 21 50 42.00%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 294 547 53.75%
543 SPANNING – Cây khung 158 310 50.97%
572 SPY - Điệp viên 18 43 41.86%