Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1209 SQUARE - Hình vuông 5 46 10.87%
1208 PAY - Mua hàng 28 49 57.14%
1143 SEQ2015 18 54 33.33%
1196 BRIDGE - Cầu đá 25 63 39.68%
1082 BALANCED - Giao thông cân bằng 29 69 42.03%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 25 94 26.60%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 37 97 38.14%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 25 119 21.01%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 53 146 36.30%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 29 187 15.51%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 71 248 28.63%