Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%
1209 SQUARE - Hình vuông 5 46 10.87%
1143 SEQ2015 16 48 33.33%
1196 BRIDGE - Cầu đá 25 60 41.67%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 41 65 63.08%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 36 68 52.94%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 18 69 26.09%
1082 BALANCED - Giao thông cân bằng 29 69 42.03%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 21 109 19.27%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 28 181 15.47%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 62 200 31.00%