Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2128 ROOKS 0 0 -
2129 STEP 0 0 -
2131 RUN 0 0 -
2132 STONES 0 0 -
2134 TELEFON 0 0 -
2136 BARONS 0 0 -
2137 GAMES 0 0 -
2140 TRIANGLE 0 0 -
2141 AIWAR 0 0 -
862 DISTANCE - Khoảng cách 0 4 0.00%
2142 BTN2 0 1 0.00%
2143 PATH 0 0 -
2144 READ 0 0 -
2145 SCANNER 0 0 -
1378 TMACHINE - Cỗ máy thời gian 0 24 0.00%
2146 LOTARIE 0 0 -
2147 ROOK2 0 3 0.00%
2148 SUM 0 0 -
2149 TRIPLE 0 0 -
1126 SMOVE - Di chuyển 0 4 0.00%
1382 BTSUBSEQ - Dãy con đẹp 0 9 0.00%
2150 XYZ 0 0 -
1127 STR - Xâu ngắn nhất 0 0 -
2151 262144 0 0 -
2155 TIED 0 0 -