Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2069 DOTS 0 2 0.00%
1558 BRACKET - Biến đổi dãy ngoặc 0 5 0.00%
2070 GEARS 0 2 0.00%
1559 SOCIAL - Giãn cách xã hội 0 9 0.00%
2071 HACKER 0 2 0.00%
1560 TREE - Vẽ cây 0 3 0.00%
1561 HAPPY - Đi tìm hạnh phúc 0 5 0.00%
2073 AFARM 0 5 0.00%
1562 CWORDS - Đếm từ 0 9 0.00%
2074 BUFFALO 0 2 0.00%
2076 DICTIONARY 0 3 0.00%
29 HY022 - Chữ số thứ N 0 58 0.00%
1565 COLOR3 - Tô màu các vòng tròn 0 5 0.00%
1566 ENERGY - Năng lượng 0 5 0.00%
2078 FENCE 0 5 0.00%
31 HY024 - Xe Buýt 0 24 0.00%
1567 HANOI - Tháp Hà Nội 0 5 0.00%
2079 HAPNUM 0 3 0.00%
2080 IMGAME 0 2 0.00%
1569 PIKACHU - Trò chơi Pikachu 0 5 0.00%
2081 JUSTINBIEBER 0 2 0.00%
1314 INFORNO 0 10 0.00%
1570 PPALIN - Xâu đối xứng hoàn hảo 0 5 0.00%
2083 AUTOMATON 0 2 0.00%
2339 STDECOMP 0 28 0.00%