Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5035 SUBSTR - Xâu con 64 92 69.57%
1361 SUBSTR - Xâu con chung dài nhất 15 73 20.55%
680 SUBSTR – Khớp xâu 88 274 32.12%
2148 SUM 0 0 -
181 SUM - Tính tổng 323 612 52.78%
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 262 594 44.11%
2102 SUM2D 0 0 -
867 SUM3 - Thay đổi trọng số đỉnh 1 1 100.00%
1272 SUMA 2 5 40.00%
1190 SUMAREA - Tổng diện tích 2 9 22.22%
5018 SUMARR - Tổng dãy số 84 128 65.63%
1352 SUMDG - Tổng chữ số 8 28 28.57%
696 SUMDIV - Tổng ước 74 282 26.24%
261 SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất 65 123 52.85%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 69 152 45.39%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 54 83 65.06%
1491 SUMLOVE - Ngưu Lang và Chức Nữ 0 26 0.00%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 20 72 27.78%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 17 24 70.83%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 17 27 62.96%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 15 19 78.95%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 6 10 60.00%
861 SUMMAX5 - Tổng trên cây 5 0.00%
860 SUMMIT - Hội nghị Mỹ - Triều lần 4 0.00%
264 SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất 51 119 42.86%