Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1069 STRING - Ghép xâu 2 9 22.22%
5097 STRING - Xâu ký tự 22 25 88.00%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 55 98 56.12%
5057 STRONG - Mật khẩu mạnh 59 128 46.09%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 40 106 37.74%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 184 460 40.00%
197 STUDENTS - Tính điểm học sinh 124 209 59.33%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 132 305 43.28%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 48 75 64.00%
617 SUB 37 146 25.34%
873 SUBDIV - Chia hết 24 107 22.43%
1373 SUBKGCD - Ước dãy 8 15 53.33%
1309 SUBNUMS - Tổng các số con 7 9 77.78%
1445 SUBPERMUTE - Hoán vị thứ tự từ điển nhỏ nhất 19 43 44.19%
1222 SUBREP - Xâu lặp 15 25 60.00%
2308 SUBSEQ 6 20 30.00%
1289 SUBSEQ - Đoạn con 12 41 29.27%
1257 SUBSEQ - Min - Max - Length 12 56 21.43%
5035 SUBSTR - Xâu con 31 41 75.61%
1361 SUBSTR - Xâu con chung dài nhất 15 79 18.99%
680 SUBSTR – Khớp xâu 96 281 34.16%
684 SUFFPREF – Tiền tố giống hậu tố 8 9 88.89%
2148 SUM 1 3 33.33%
181 SUM - Tính tổng 316 616 51.30%
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 88 105 83.81%