Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1257 SUBSEQ - Min - Max - Length 12 56 21.43%
5035 SUBSTR - Xâu con 31 41 75.61%
1361 SUBSTR - Xâu con chung dài nhất 15 74 20.27%
680 SUBSTR – Khớp xâu 52 183 28.42%
2148 SUM 0 2 0.00%
181 SUM - Tính tổng 280 560 50.00%
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 33 41 80.49%
2102 SUM2D 0 3 0.00%
867 SUM3 - Thay đổi trọng số đỉnh 1 1 100.00%
1272 SUMA 2 5 40.00%
1190 SUMAREA - Tổng diện tích 2 9 22.22%
5018 SUMARR - Tổng dãy số 26 35 74.29%
1352 SUMDG - Tổng chữ số 8 28 28.57%
696 SUMDIV - Tổng ước 72 275 26.18%
261 SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất 52 97 53.61%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 67 163 41.10%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 11 19 57.89%
1491 SUMLOVE - Ngưu Lang và Chức Nữ 0 28 0.00%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 14 57 24.56%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 16 22 72.73%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 15 23 65.22%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 13 17 76.47%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 5 9 55.56%
861 SUMMAX5 - Tổng trên cây 5 0 2 0.00%
860 SUMMIT - Hội nghị Mỹ - Triều lần 4 0 4 0.00%